Projekta darbs

Projekta darbs ir obligāts kurss vidusskolas noslēgumā, vērtējums par šo kursu tiek izlikts atestātā. Projekta darbu students izstrādā saistībā ar kādu paša izvēlēto padziļināto mācību kursu par sev interesējošu, bet arī sabiedrībai aktuālu jautājumu. Turpmākajā – pašlaik pieejamā informācija par šo kursu. (10.02.2022.)

 

Projekta darbu veidi:
● Pētnieciskais darbs https://youtu.be/_hwIRkmsOt8
● Sabiedriskais darbs https://youtu.be/WVcmIOoLApw
● Mākslinieciskās jaunrades darbs https://youtu.be/KLLX-4DI4S4
● Dizaina risinājums https://youtu.be/Es4MHSt9044
● Mācību uzņēmums https://youtu.be/gV_UOgR6dGg
https://youtu.be/GV0Y4H8qLg8  Kursa “Projekta darbs” 6 vebināru sērija

PROJEKTS VIDUSSKOLĀ TIEK LIETOTS VISU LAIKU VISOS KURSOS KĀ MĀCĪBU METODE. PROJEKTA DARBS TIKAI NOSLĒDZ UN PARĀDA ŠĪS METODES APGUVI.

ZPD (Zinātniski Pētnieciskais Darbs) ir līdzīgs projekta darbam,  bet ZPD ir daudz apjomīgāks, lielāka mēroga pasākums skolas, novada, valsts līmenī. Projekta darbs ir vienkāršāks, tikai skolas līmenī.

 

Zane Oliņa, projekta «Skola20230» vadītāja:

 • Projekta darbs ir kurss, tāpat kā visi citi kursi, noslēdzas ar vērtējumu atestātā.
 • Projekta darbs parāda, kā izglītojamais ir iemācījies patstāvīgi tikt galā ar kādu jautājumu, problēmu. Galvenais nav projekta darbs pats kā rezultāts, bet šī darba veikšanas laikā parādītās prasmes un ieguldītais darbs.
 • Projekta darba mērķis ir palikt esošajā skolas mācību saturā, tam nav jāiziet ārpus skolas mācību satura. Projekta darbu vērtē 10 ballu skalā, šis vērtējums var būt arī viens no vērtējumiem atbilstošajā padziļinātajā kursā.
 • Šī kursa 70 stundās tiek ieskaitīts laiks izglītojamajam  fiziski veikt projekta darbu

Projekta darbs nebūs nosacījums piekļuvei eksāmenam, projekta darba vērtējums nekādi neietekmēs vērtējumu eksāmenā!

 • Katram padziļinātam eksāmenam būs noteikti pielaišanas nosacījumi! Nosacījumu komplektā viens elements var būt arī projekta darbs!?
  https://youtu.be/f6yn6B_CMcs  P. Pestovs par projekta darbu (Skola2030)

Valsts izglītības standarts
Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts (MK nr.416) nosaka:
12. Izglītības iestāde:
12.7. īsteno starpdisciplināru kursu “Projekta darbs”, kurā skolēns saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem veic un aizstāv pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu;
Apguves priekšnosacījumi: Uzsākta vismaz viena padziļinātā kursa apguve.
Kursa «Projekta darbs» mērķis
(Valsts izglītības standarta 9. pielikums)

Kursa mērķis:

1) īstenot un aizstāvēt projekta darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem, veicot patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu lietpratību kompleksās situācijās dažādās mācību jomās;
2) pārdomāti un atbildīgi izvēlēties sev saistošu tematu un projekta darba formu patstāvīgai darbībai;
3) izvirzīt un sasniegt mērķus, sadarbojoties ar darba procesā iesaistītajām pusēm;
4) veidot izpratni par zināšanu un pieņēmumu veidošanos un to kritisku izvērtēšanu indivīda un grupas līmenī;
5) attīstīt un lietot kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes;
6) pilnveidot jaunrades, plānošanas, darba uzraudzības un darba prezentēšanas prasmes;
7) attīstīt un pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes un kritisku mācīšanās pieeju, kā arī regulāri un sistemātiski izvērtēt savu sniegumu;
8) saskatīt kursā attīstīto prasmju pārneses iespējas uz citām mācību jomām, apzinoties un izprotot šo prasmju starpdisciplinaritāti;
9) saistīt kursā iegūto mācību un mācīšanās pieredzi ar personisko izaugsmi un profesionālo mērķu realizēšanas iespējām.

Sasniedzamie rezultāti: Visi šo noteikumu 1. pielikumā minētie plānotie sasniedzamie
rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 12. klasi.

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 3. septembra noteikumiem Nr. 416

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 12. klasi


 1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana:
  1.1. mērķtiecīgi formulē precīzus jautājumus, lai kritiski analizētu kompleksas situācijas un abstraktas idejas. Izzina kontekstu, to analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē un interpretē informāciju, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par kompleksiem jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, kādēļ atsevišķās situācijās iegūt ticamu informāciju ir grūti;
  1.2. kompleksās situācijās spriež no konkrētā uz vispārīgo un no vispārīgā uz konkrēto.
  Pamana loģiskās argumentācijas kļūdas savos un citu izteikumos, novērš tās. Argumentē, pierādot izteiktā apgalvojuma ticamību un veidojot pamatotus secinājumus;
  1.3. nosaka aktuālas vajadzības, precīzi formulē kompleksu problēmu un pamato nepieciešamību to risināt, izvirza mērķi, piedāvā vairākus risinājumus, izvērtē tos attiecībā pret mērķi, izvēlas īsteno labāko;
  1.4. kompleksās, neskaidrās situācijās patstāvīgi izstrādā problēmas risinājuma plānu un īsteno to, izvēloties, lietojot un pielāgojot piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas, elastīgi reaģē uz neparedzētām pārmaiņām, izvērtē paveikto un gūtos secinājumus izmanto arī citā kontekstā.
  2. Jaunrade un uzņēmējspēja:
  2.1. interesējas par atklājumiem un inovācijām, proaktīvi meklē jaunas iespējas, kā efektīvi uzlabot savu un citu dzīves kvalitāti, rosina uzlabot esošo situāciju, pieņem nepieredzētus, kompleksus izaicinājumus, saglabā emocionālu līdzsvaru un atvērtību nenoteiktības apstākļos;
  2.2. raugoties uz situāciju no dažādiem skatpunktiem, pamana jaunas iespējas, mērķtiecīgi un elastīgi izmanto vai attīsta pats savas ideju radīšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jauniem un noderīgiem risinājumiem, efektīvi organizē resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, infrastruktūras), lai īstenotu savu ieceri, patstāvīgi meklē, izvērtē un atbildīgi izmanto citu idejas, kā arī piedāvā savas, lai iedvesmotu citus;
  2.3. gan patstāvīgi, gan grupā attīsta ideju ilgtspējīgā piedāvājumā, kļūdas un grūtības izmanto kā iespēju izaugsmei.
  3. Pašvadīta mācīšanās:
  3.1. regulāri un atbilstoši savām vajadzībām izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, formulē
  kritērijus, pēc kuriem izvērtēt, vai mērķis ir sasniegts, plāno mērķa īstenošanas soļus, uzņemas atbildību par savu lomu soļu īstenošanā un mērķu sasniegšanā;
  3.2. patstāvīgi un regulāri analizē un reflektē par savas darbības saistību ar emocijām, personiskajām īpašībām un uzvedību, rod veidus, kā attīstīt spējas pārvaldīt savu domāšanu, emocijas un uzvedību;
  3.3. patstāvīgi izvēlas, pielāgo un rada savas domāšanas stratēģijas kompleksās situācijās;
  3.4. pieņemot atbildīgus lēmumus, vada emocijas sociāli pieņemamā veidā un orientējas uz iespējām, ieguvumiem un pozitīviem risinājumiem;
  3.5. patstāvīgi izmanto kritērijus, kas palīdz īstenot darba uzraudzīšanu un pilnveidošanu, izvērtē, apkopo un turpmākā darba procesā mērķtiecīgi izmanto gūto pieredzi.
  4. Sadarbība:
  4.1. plāno un īsteno personisko un grupas mērķu sasniegšanai nozīmīgu, cieņpilnu verbālu, neverbālu un digitālu komunikāciju;
  4.2. piedalās gan viendabīgas, gan neviendabīgas grupas darba procesā, pieņem viedokļu atšķirības, dalībnieku dažādo pieredzi un spējas, prognozē, novērš un risina domstarpības un konfliktus, tostarp digitālā vidē;
  4.3. mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē apzināti orientējas uz kopīgo labumu un grupai nozīmīgu mērķu sasniegšanu, spēj pārstāvēt savas un respektēt citu intereses, ja grupas un paša vajadzības atšķiras.
 2. Pilsoniskā līdzdalība:
  5.1. skaidro un pamato savu skatījumu par kopsakarībām gan vietējā, gan globālā mērogā, izvērtē indivīdu, sabiedrības un vides mijiedarbību;

5.2. balstoties savās vērtībās un cienot citu vērtības, izsvērti izvēlas pasākumus un ikdienas situācijas, kurās iesaistīties un iesaistīt citus, cieņpilni pamatojot savu nostāju, prot atteikties, ja pasākums neatbils vērtībām, un spēj nepakļauties grupas spiedienam, paliekot saistīts ar tiem, kuriem nepiekrīt;
5.3. skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par tām atbildību ikdienas situācijās, lokālos un globālos procesos;
5.4. patstāvīgi un kopā ar citiem gūst pieredzi, iesaistoties risinājumu meklēšanā un īstenošanā, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti.
6. Digitālā pratība:
6.1. lai īstenotu daudzveidīgas ieceres, mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto atbilstošas digitālās tehnoloģijas;
6.2. analizē digitālās komunikācijas ieguvumus un riskus, atbildīgi uzvedas un komunicē digitālajā vidē atbilstoši savām un citu interesēm;
6.3. kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību, uzņemas atbildību rīkoties, lai novērstu nekvalitatīva mediju satura radīto ietekmi, un, radot savu mediju saturu, ievēro privātuma, ētiskos un tiesiskos nosacījumus;
6.4. analizē un novērtē tehnoloģiju lomu dažādos kontekstos, izvērtē veselīgus un drošus tehnoloģiju lietošanas paradumus, ievēro un pielāgo tos savām vajadzībām, reflektē par savu digitālo identitāti un tās atbilstību savām un sabiedrības interesēm.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

PROJEKTA DARBU VEIDU APRAKSTI PĒTNIECISKAIS DARBS (PD-PD)

Ieva Freidenfelde
Jābūt:
• pētnieciskā darba aprakstam
• portfolio
• prezentācijai


Skolēns izvēlas sev un sabiedrībai saistošu, aktuālu jautājumu. Parāda izpratni par mūsdienu pētniecības procesu.

Piemērs: Bioloģija II «Zobu pastas ietekme uz siekalu pH līmeni un mutes mikrofloru».
Bioloģija II programmā ir piemērs

SABIEDRISKAIS DARBS (PD-SD)

Kristīne Ļeontjeva, Anita Birzniece

Aktīvas pilsoniskās līdzdalības projekti. Rīcība, kas ir vērsta uz sabiedrību, ietekmē kādus procesus.
I Sabiedrībai nozīmīgs darbs – pasākumi, kampaņas, diskusijas, forumi.
Piemēri:
• Upes dabīgās teces atjaunošana;
• Diskusija vienaudzis-vienaudzim par kādu aktuālu tēmu;
• Ceļvedis ceļotājiem
• Mentālās veselības uzlabošana (tikšanās, draudzēšanās,…)
II Darbs sabiedrības labā – palīdzības sniegšana konkrētam cilvēkam, grupai, NVO, iestādei; savu iniciatīvu īstenošana; sociālās aprūpes centros; organizēt nodarbības bērniem; vides labiekārtošana.
Portfolio + prezentācija + darba apraksts => Paša izvēlēta un īstenota Rīcība!!!
Izpēte (problēmas apraksts un pamatojums, aktualitāte, mērķis, mērķgrupa), pārvaldība
(rezultāti, plāns, iesaistītie), īstenošana (atgriezeniskā saite, sadarbība, komunikācija),
izvērtējums (secinājumi, ilgtspēja, ietekme, jēga).

MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES DARBS (PD-MJD)

Elīna Apsīte, Gunita Bičule

                                     DIZAINA RISINĀJUMS (PD-DR)

Evija Rozentāle, Svens Martuļevs
Dizains un tehnoloģijas II programmas 4.pielikums ir par projekta darbu.
Portfolio – pētījuma apraksts – publiska demonstrācija (skate) – prezentācija

                            MĀCĪBU UZŅĒMUMS (PD-MU)
                                                                                                                                Santa Kazaka

Dalīties: