Rīgas Juglas vidusskola ir koordinators Ziemeļu Ministru padomes programmas „Nordplus 2018-2022 Junior” projektam „Mācīties un mācīt abpus Baltijas jūrai”. Mūsu sadarbības partnerskola ir Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskola, kā arī Turku pilsētas Izglītības nodaļa.

Abās valstīs-Latvijā un Somijā šobrīd norisinās izglītības satura reformas. Gan Somijas, gan Latvijas jaunākajos mācību standartos ir akcentētas caurviju prasmes, kas jāattīsta, uzsverot pašvadītu mācīšanos, kritisku un radošu domāšanu,digitālo un medijpratību, sadarbību un līdzatbildību. Kā partnerskolas mēs būsim ieguvējas, jo Somijas skolā ir attīstīta IT izmantošana ikdienas mācību darbā, savukārt Rīgas Juglas vidusskolā ir uzkrāta pieredze starpdisciplināru uzdevumu veikšanā. Tanī pat laikā abās skolās starp jauniešiem redzam izglītojamos, kuru motivāciju mācīties/iesaistīties varētu vēlēties lielāku, īpaši mūsdienu pasaules notikumu kontekstā. Izstrādājot konkrēto projektu, plānojām iesasitīt vidusskolēnus, viņu IT, svešvalodu,eksakto priekšmetu ,kultoroloģijas un fotogrāfijas/dizaina skolotājus,organizēt skolēnu apmaiņas, tādejādi mudinot izglītojamos vairāk iesaistīties mācību proces organizēšanā, mācību rīku tapšanā, iegūstot papildu motivāciju mācībām vidusskolā.

Izmantojot abu skolu pieredzi, tiks radīti jauni rīki/uzdevumi ģeogrāfijā, ķīmijā, fizikā, ko pēc tam skolēni varēs izmantot mācību procesā. Plānotās aktivitātes būs savstarpēja informācijas apmaiņa starp skolotājiem un skolēniem, veicamo uzdevumu definēšana, skolēnu un pedagogu apmaiņas vizītes, ceļojošās fotogrāfiju izstādes organizēšana, tikšanās ar attiecīgo jomu speciākistiem abās valstīs.

Norises laiks:01.08.2020.-31.12.2021., šobrīd sakarā ar COVID situāciju ir piešķirts 6 mēnešu pagarinājums, būs arī nākamais.

Projekta koordinators: Lūcija Bērziņa

Dalīties: