Sākot ar 2018./2019.mācību gadu Rīgas Juglas vidusskolas skolotāji piedalās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora projektā „No prasmēm līdz izcilībai”.

Projekta mērķis –  inovatīvu mācību pieeju un metožu apguve, tradicionālo zināšanu un mūsdienu tehnoloģiju sasaiste mācību procesā, svešvalodu mācību stundu mūsdienīga plānošana, pedagogu svešvalodu prasmju paaugstināšana, pašiniciatīvas, līderības, kā arī pašvadītas mācīšanās izpratnes veicināšana un attīstīšana visos skolēnu vecumposmos.

Lai apgūtu un pielietotu mūsdienīgas zināšanas ikdienas mācību procesā, 7 dažādu mācību priekšmetu skolotāji apmeklēs kursus Vācijā, Anglijā, Čehijā, Norvēģijā un Slovēnijā.

Projekta aktivitāšu rezultātā pedagogi izstrādās praktiskus uzdevumus un mācību materiālus, kā arī gūs praktiski pielietojamas idejas radošu mācību metožu ieviešanā svešvalodu apguvē, notiks aktivitāšu dalībnieku svešvalodu kompetenču paaugstināšana autentiskā valodas vidē. Tehnoloģiju jomā tiks apgūts radošums mācīšanā, jaunu uzdevumu radīšana un svešvalodas pielietojums datorzinību un informātikas stundās, kā arī tiešsaistes aplikāciju un tradicionālo spēļu izmantošana mācību procesā. Tiks apgūtas efektīvas un inovatīvas metodes uzņēmējspējas un radošuma attīstīšanai, vēsturisku sižetu izmantošana drāmā un animācijā. Skolotāji apgūs zināšanas par mērķtiecīgu sevis pilnveidi, radošuma attīstīšanas metodēm, pašiniciatīvu, izpratni par līderības jēdziena daudzpusību un nozīmi personības izaugsmē.

Zināšanas, prasmes un aktivitāšu laikā gūtie kontakti ar kolēģiem no citām Eiropas skolām palīdzēs Rīgas Juglas vidusskolai veiksmīgi ieviest kompetenču pieeju izglītībā un turpināt būt mācīties spējīgai organizācijai nākotnē.

Erasmus+ Mācību mobilitāte piedāvā skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046935

Projekta darbības laiks ir no 2018.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.janvārim.

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā – Ivita Brinteniece.

Dalīties: