Rīgas Juglas vidusskolas 12.b klases skolniece Elizabete Laura Možeika piedalījās Erasmus+  starptautiskajās apmācībās “Compassion in Action”, kas norisinājās no 2019.gada 22. līdz 30.janvārim Payerbach, Austrijā.

Apmācībās piedalījās jaunieši un jaunatnes jomas speciālisti no Austrijas, Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Maķedonijas, Maltas, Polijas, Portugāles, Latvijas un Turcijas.

Apmācību laikā dalībniekiem bija iespēja uzlabot prasmi izjust empātiju un līdzjūtību, kā arī attīstīt  nevardarbīgu savstarpējo sazināšanos. Nevardarbīgas savstarpējās sazināšanās (nonviolent communication) metodes  aizsācējs ir  ASV psihologs, pasaulē atzīts konfliktu mediators Dr. Maršals Rozenbergs (1934 – 2015), kuru iedvesmoja Mahatma Gandija nevardarbīgās pretošanās ideja. Dr.Rozenberga nevardarbīgās sazināšanās metodes pamatā ir ideja, ka cilvēks principā ir gatavs respektēt, sadarboties un izturēties mierīgi, ja vien var uzticēties, tiek sadzirdētas, ņemts vērā un respektēts darbībā.

“Brīdī, kad cilvēks spēj runāt par to, ko viņš vēlas, nevis par to, kas citos ir nepareizi, uzreiz var ieraudzīt risinājuma sākumu.”/M.Rozenbergs/

Cienoša komunikācija ir būtiska, lai palīdzētu cilvēkiem radīt un nostiprināt saikni un kontaktu ar sevi un citiem, savā saskarsmē novērst to, kas šķir un rada konfliktus un veidot empātiskas un uz sadarbību vērstas savstarpējās attiecības un sazināšanos.

Cienošas komunikācijas galvenie uzdevumi ir:

  1. aktivizēt un paplašināt zināšanas par to, kā darbojas cienoša sazināšanās un kontakts ar citiem, kas tiek balstīts uz cieņu,  nevis vardarbību, nosodījumu vai kritizēšanu;
  2. paplašināt vārdu krājumu, mācot izmantot vārdus, kas apraksta personīgo pieredzi,  izjūtas un skaidrus lūgumus;
  3. palīdzēt apgūt veidus, kā godīgi paust savas izjūtas, kā apzināt un piepildīt savas vajadzības, formulēt lūgumu, neizmantojot vardarbīgu, citus neaizvainojošu un agresīvu saskarsmes stilu;
  4. palīdzēt atpazīt, iepazīt un atzīt citu cilvēku izjūtas un vajadzības, sadzirdēt lūgumus, un būt empātiskam saskarsmē ar citiem;
  5. veicināt domāt, uzņemties iniciatīvu un atbildību konfliktu risināšanā;
  6. palīdzēt atklāti izteikt savu viedokli, neizraisot naidīgumu.

Starptautiskajās apmācībās katram bija iespēja mācīties paust savas emocijas, dalīties  pieredzē un paust savu viedokli. Aktivitātēs tika izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes – individuālais darbs, dialogs, grupu darbs, meditācija, dejas un dažādas spēles. Ar šo metožu palīdzību dalībniekiem bija iespēja labāk iepazīt vienam otru, kā arī pašiem sevi. Katras dienas noslēgumā notika dienas iespaidu kopējā grupas diskusija.

Apmācību vide dalībniekiem sniedza iespēju iepazīt dažādu valstu kultūras, tradīcijas un valodas.

Starptautiskās apmācības “Compassion in Action” koordinēja  Marcus Vrecer no Austrijas nevalstiskās organizācijas “Coobra – cooperativa braccianti”. Apmācības vadīja divas treneres: Ilze Jēče un Kasia Stepien. Katras dienas kopsavilkumu  grafiski attēloja talantīgā Dorottya Turos.

Elizabete pielietoja jauniegūtās metodes, lai skolā 12.klasei novadītu vācu valodas mācību stundu. Stundas tēma bija “No sākuma uzklausi un saproti citus un tikai tad izsaki savu viedokli”. Elizabete stundu novadīja, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Skolēni stundā iesaistījās debatēs, kā arī taisīja kolāžas.

Elizabete: “Apmācības bija intensīvas un es ieguvu jaunas zināšanas, kā arī metodes, kā šīs zināšanas pielietot. Esmu priecīga, ka apmācības notika vairāk tādā kā lauku vidē, jo bija iespēja “atslēgties” no pilsētas trokšņa un izbaudīt skaisto Austrijas dabu. Iepazinu daudz sirsnīgus cilvēkus, ar kuriem nākotnē vēl domāju sastrādāties. Paldies par iespēju gūt šīs zināšanas!”

Erasmus+  starptautiskās apmācības “Compassion in Action”, kas norisinājās no 2019.gada 22.janvāra līdz 30.janvārim Austrijā, tika realizēta  Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA1  finansējuma  ietvaros. Starptautisko apmācību  Latvijas partneris bija nevalstiskā orgnaizācija – biedrība ‘’Donum Animus’’.