Skolēni
 • Katru dienu seko līdzi informācijai e-klasē (dienasgrāmata, vēstules, ziņojumi).
 • Plāno savu mācību darbu, ievēro darbu nodošanas termiņus iesniedz patstāvīgi veiktus darbus, nelieto plaģiātu.
 • Konsultējas ar pedagogiem, klases audzinātāju un atbalsta personālu (skolotāja palīgs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, logopēds, psihologs).
 • Tiešsaistes stundā piedalās no darbam piemērotas telpas, sagatavo stundai nepieciešamos mācību materiālus.
 • Stundai pieslēdzas savlaicīgi, par tehniskas dabas problēmām brīdina skolotāju iepriekš, rakstot e-klasē.
 • Mācību stundā tiešsaistē piedalās ar ieslēgtu kameru un mikrofonu, mikrofonu ieslēdz pēc skolotāja norādījuma.
 • Stundā aktīvi piedalās mācību procesā, veic pierakstus, ar savu rīcību netraucē darbu citiem tiešsaistes stundas dalībniekiem un vadītājam, nenodarbojas ar blakus lietām.

Ja mācību procesā rodas problēmas, neuztraucas, bet sazinās ar klases biedriem / kolēģiem, klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un labvēlīgā komunikācijā atrisina sarežģījumus.

Pedagogi
 • Līdz katras pirmdienas plkst.8:00 izglītojamo e-klases dienasgrāmatā ievada informāciju par mācību darbu nedēļai., nedēļas gaitā ierakstus par uzdoto nepapildina.
 • Organizē tiešsaistes stundas ne mazāk kā 30% no visa stundu skaita nedēļā/ mēnesī.
 • Sniedz regulāru atgriezenisko saiti un veic skolēnu darba vērtēšanu atbilstoši RJV skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtībai (saite uz dokumentu).
 • Plāno tiešsaistes MS Teams klašu un mācību priekšmetu kanālos, vienlaicīgi padarot tās redzamas tiešsaistes stundu kalendārā.
 • Informē skolēnus par tiešsaistes konsultācijām atbilstoši konsultāciju grafikam, organizējot tās tāpat kā mācību stundu tiešsaistes.
 • Organizē pārbaudes darbus atbilstoši pārbaudes darbu grafikam.
 • Veic saziņu ar skolēniem un vecākiem par mācību darbu.
 • Klašu audzinātāji koordinē savas audzināmās klases mācību darbu un slodzi, organizē atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu, sazinās ar izglītojamajiem un viņu vecākiem/ vecāku pārstāvjiem.
 • Sociālie pedagogi un izglītības psihologi informē par iespējām nepieciešamības gadījumā saņemt atbalstu skolēniem/ vecākiem.
 
Vecāki
 • Motivē savu bērnu pašvadītam mācību procesam, veicina bērna patstāvību.
 • Sazinās ar bērna klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem e-klasē.
 • Mutiskajā saziņā ievēro pedagogu darba laiku no plkst.8:00-16:00.
 • Seko bērna mācību darbam, sniedz nepieciešamo atbalstu.
 • Informē bērna klases audzinātāju par skolēna kavējumiem mācību procesā, slimības vai cita attaisnojama kavējuma gadījumā nosūta klases audzinātājam informāciju/ārsta zīmi.
 • Informē klases audzinātāju, ja bojāta tehnika, kas nepieciešama bērna dalībai tiešsaistes stundās.
 • Sniedz klases audzinātājam atgriezenisko saiti par mācību procesu attālināti, sadarbojas mācību procesa pilnveidošanā.
 • Vēršas pie skolas atbalsta personāla (soc.pedagoga, spec.pedagoga, skolas psihologa) gadījumos, ja vecākam nepieciešams atbalsts vai palīdzība.
Kā pieslēgties Microsoft Office 365?

Biežāk uzdotie jautājumi par pieslēgšanos MS Teams