STARPTAUTISKIE PROJEKTI

 
„Nordplus 2018-2022 Junior” programmas projekts

„Nordplus 2018-2022 Junior” programmas projekts
“Mācīties un mācīt abpus Baltijas jūrai”

Rīgas Juglas vidusskola ir koordinators Ziemeļu Ministru padomes programmas „Nordplus 2018-2022 Junior” projektam „Mācīties un mācīt abpus Baltijas jūrai”. Mūsu sadarbības partnerskola ir Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskola, kā arī Turku pilsētas Izglītības nodaļa.

Abās valstīs-Latvijā un Somijā šobrīd norisinās izglītības satura reformas. Gan Somijas, gan Latvijas jaunākajos mācību standartos ir akcentētas caurviju prasmes, kas jāattīsta, uzsverot pašvadītu mācīšanos, kritisku un radošu domāšanu,digitālo un medijpratību, sadarbību un līdzatbildību. Kā partnerskolas mēs būsim ieguvējas, jo Somijas skolā ir attīstīta IT izmantošana ikdienas mācību darbā, savukārt Rīgas Juglas vidusskolā ir uzkrāta pieredze starpdisciplināru uzdevumu veikšanā. Tanī pat laikā abās skolās starp jauniešiem redzam izglītojamos, kuru motivāciju mācīties/iesaistīties varētu vēlēties lielāku, īpaši mūsdienu pasaules notikumu kontekstā. Izstrādājot konkrēto projektu, plānojām iesasitīt vidusskolēnus, viņu IT, svešvalodu,eksakto priekšmetu ,kultoroloģijas un fotogrāfijas/dizaina skolotājus,organizēt skolēnu apmaiņas, tādejādi mudinot izglītojamos vairāk iesaistīties mācību proces organizēšanā, mācību rīku tapšanā, iegūstot papildu motivāciju mācībām vidusskolā.

Izmantojot abu skolu pieredzi, tiks radīti jauni rīki/uzdevumi ģeogrāfijā, ķīmijā, fizikā, ko pēc tam skolēni varēs izmantot mācību procesā. Plānotās aktivitātes būs savstarpēja informācijas apmaiņa starp skolotājiem un skolēniem, veicamo uzdevumu definēšana, skolēnu un pedagogu apmaiņas vizītes, ceļojošās fotogrāfiju izstādes organizēšana, tikšanās ar attiecīgo jomu speciākistiem abās valstīs.

Norises laiks:01.08.2020.-31.12.2021., šobrīd sakarā ar COVID situāciju ir piešķirts 6 mēnešu pagarinājums, būs arī nākamais.

Projekta koordinators: Lūcija Bērziņa

Erasmus + projekts

Erasmus + projekts “Jaunieši izglītības politikā"

Rīgas Juglas vidusskolas skolēni laikā no 01.09.2020.- 30.11.2020 realizēja programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības «Atbalsts politikas reformai» jaunatnes dialoga projektu «Jaunieši izglītības politikā».

Projekta realizācija notika Sadarbībā ar EPVS programmu un JSPA. Projekta galvenā aktivitāte- skolēnu pašu organizēta konference «Jaunieši izglītības politikā»- dialogs ar dažādu līmeņu lēmumu pieņēmējiem izglītības un jauniešu līdzdalības jomā.

Projekta partneris- Tartu Tammes ģimnāzija (Tartu Tamme Gümnaasium), Igaunija.

Projekta galvenais mērķis bija uzlabot Rīgas Juglas vidusskolas jauniešu izpratni par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un rosināt viņu vēlmi iesaistīties lēmumu pieņemšanā par mācību saturu un mācīšanās procesu. Šis mērķis ir cieši saistīts ar Eiropas jaunatnes 8.mērķi- kvalitatīva mācīšanās.

Projektā iesaistītie jaunieši bija apņēmušies veikt šī brīža situācijas novērtējumu RJV, meklēt iespējamos uzlabojumus, balstoties RJV sadarbības skolu- Sonthofenas ģimnāzijas (Vācija) un Tartu Tammes ģimnāzijas (Igaunija) pieredzē, kā arī izveidot projektā ietverto mācību iestāžu skolēnu vajadzību un ierosinājumu apkopojumu, definēt RJV jauniešiem svarīgos izglītības politikas jautājumus un organizēt konferenci par jauniešu iesaisti izglītības politikas veidošanā kopā ar skolēniem no sadarbības skolām Igaunijā un Vācijā. Projekta aktivitātēs tika realizēts uzdevums veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, apspriest skolēnu ierosinājumus un iesaistes iespējas, izstrādāt un īstenot plānu konferences rezultātu izplatīšanai, sākot ar konferences dalībnieku klasēm un apzināt tālākās iespējas skolēnu regulārai iesaistei lēmumu pieņemšanā.

Projekta koordinatores: Alma Pavlovska un Sabīne Škapare (11.a klase), konsultante- skolotāja Dzintra Liepiņa.

Erasmus+ projekts

Erasmus+ projekts “Cilvēks nav vientuļa sala”

Kopš 2020. gada septembra Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāji Baiba Vītola, Viktorija Afanasjeva, Elita Račiņa un vizuālās mākslas skolotāja Dace Brasliņa īsteno Erasmus+ projektu “Cilvēks nav vientuļa sala” sadarbībā ar projekta vadošajiem partneriem no Ptujas ģimnāzijas (Slovēnija) un partneriem no Enriko Fermi Valsts zinātniskās vidusskolas (Itālija). Projekta aktivitātēs iesaistīti 9 vidusskolēni.

Projekta īstenošanas laikā no 2020. gada septembra līdz 2022. gada augustam paredzēti trīs mācību mobilitātes pasākumi skolēniem un divi skolotājiem, praktiskais darbs un radošās darbnīcas.

Prasme skaidri komunicēt vienmēr ir bijusi vitāli svarīga mācīšanas un mācīšanās procesā. Kā skolēniem, tā arī skolotājiem, mums ir nepieciešamas prasmes skaidri un nepārprotami izteikt savas idejas, kā arī uztvert un saprast mums domātos vēstījumus.

 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot sociālo mijiedarbību vidusskolas jauniešu vidū, izmantojot literatūru un teātri. Projekta nosaukums - citāts “Cilvēks nav vientuļa sala”- ilustrē faktu, ka mēs esam sociālās būtnes, kas ir atkarīgas no sociālās mijiedarbības: tā vieno cilvēkus, attīsta empātiju un izpratni par sabiedrības procesiem, kas ietekmē mūs visus.

Projekta koordinatore: Baiba Vītola

Erasmus + projekts

Erasmus + projekts “Daudzveidība ir dzīves sāls”

Rīgas Juglas vidusskola no 01.09.2020.-31.08.2022. realizēs Erasmus+ programmas projektu “Daudzveidība ir dzīves sāls”.

Projekta partneri ir Oyakkent Ortaokulu (Turcija), Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira (Portugāle), Kauno r. Kulautuvos pagrindine mokykla (Lietuva) un IC Monte Rosello Alto (Itālija).

Projekts sniegs iespēju apzināt un uzlabot situāciju dalībskolās tādās jomās kā bērnu tiesības un to aizsardzība, skolēnu sociālā iekļaušanās skolā, nevienlīdzības mazināšana izglītības ieguvē un kvalitātē, dažādības izpratne un pieņemšana, veicinot pozitīvu skolēnu attieksmi pret dažādo.

Projekta gaitā tiks uzlabotas skolēnu prasmes šādās jomās: digitālā kompetence un medijpratība, izglītojošu spēļu un interviju veidošana, literārās un tēlotāja mākslas kompetences, starpkultūru pieredze un svešvalodu prasme.

Projekta gaitā tiks izstrādātas un realizētas aptaujas un intervijas, izveidotas digitālās spēles, izveidota literāro un vizuālās mākslas darbu izstāde.

Projektā izveidotie materiāli saturiski integrēti svešvalodu, informātikas un sociālo zinību stundās. Projekta realizācijā iesaistīsies 6.klašu skolēni un sociālo zinību un kulturoloģijas skolotājs Ļevs Rusilo.

Projekta koordinatore: Ivita Brinteniece

ERASMUS + (KA1)

Mācību mobilitāšu projekts skolu pedagoģiskajam personālam “No prasmēm līdz izcilībai”

Sākot ar 2018./2019.mācību gadu Rīgas Juglas vidusskolas skolotāji piedalās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora projektā „No prasmēm līdz izcilībai”.

Projekta mērķis –  inovatīvu mācību pieeju un metožu apguve, tradicionālo zināšanu un mūsdienu tehnoloģiju sasaiste mācību procesā, svešvalodu mācību stundu mūsdienīga plānošana, pedagogu svešvalodu prasmju paaugstināšana, pašiniciatīvas, līderības, kā arī pašvadītas mācīšanās izpratnes veicināšana un attīstīšana visos skolēnu vecumposmos.

Lai apgūtu un pielietotu mūsdienīgas zināšanas ikdienas mācību procesā, 7 dažādu mācību priekšmetu skolotāji apmeklēs kursus Vācijā, Anglijā, Čehijā, Norvēģijā un Slovēnijā.

Projekta aktivitāšu rezultātā pedagogi izstrādās praktiskus uzdevumus un mācību materiālus, kā arī gūs praktiski pielietojamas idejas radošu mācību metožu ieviešanā svešvalodu apguvē, notiks aktivitāšu dalībnieku svešvalodu kompetenču paaugstināšana autentiskā valodas vidē. Tehnoloģiju jomā tiks apgūts radošums mācīšanā, jaunu uzdevumu radīšana un svešvalodas pielietojums datorzinību un informātikas stundās, kā arī tiešsaistes aplikāciju un tradicionālo spēļu izmantošana mācību procesā. Tiks apgūtas efektīvas un inovatīvas metodes uzņēmējspējas un radošuma attīstīšanai, vēsturisku sižetu izmantošana drāmā un animācijā. Skolotāji apgūs zināšanas par mērķtiecīgu sevis pilnveidi, radošuma attīstīšanas metodēm, pašiniciatīvu, izpratni par līderības jēdziena daudzpusību un nozīmi personības izaugsmē.

Zināšanas, prasmes un aktivitāšu laikā gūtie kontakti ar kolēģiem no citām Eiropas skolām palīdzēs Rīgas Juglas vidusskolai veiksmīgi ieviest kompetenču pieeju izglītībā un turpināt būt mācīties spējīgai organizācijai nākotnē.

Erasmus+ Mācību mobilitāte piedāvā skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046935

Projekta darbības laiks ir no 2018.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.janvārim.

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Ivita Brinteniece.

ERASMUS + (KA1)

Erasmus+ projekta “No prasmēm līdz izcilībai” mācību mobilitāte Čehijas Republikā 

Rīgas Juglas vidusskolas  vācu valodas skolotājs Edgars Grunte laika periodā no 05.11.2018.līdz 09.11.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Prāgā, Čehijas Republikā.

Kursu nosaukums bija “Game Based Learning and Gamification” un to mērķis- iepazīties ar spēlēs balstītas mācīšanās un spēļu elementu pielietošanas mācību stundās teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem- iemācīties izmantot brīvi pieejamos izglītības resursus, iegūt jaunu pieredzi spēļu izmantošanā mācību procesā, veidot stundu paraugus un prast integrēt spēlēs balstītas mācīšanās stratēģijas mācību stundās.

Kursu programmā E.Gruntem bija iespēja apgūt un izmēģināt spēļu stratēģiju un mobilo ierīču izmantošanas paņēmienus mācību stundās, mācību aktivitāšu laikā notika mācību materiālu radīšana, izmantot mūsdienīgas tiešsaistes digitālās lietojumprogrammas, izspēlēta izlaušanās spēle kā mācību metode, kā arī āra aktivitāte - QR kodu meklēšana apvidū. Kursu dalībniekiem bija iespēja izmēģināt digitāla radošā stāsta veidošanu un programmēšanas elementu un videospēļu izmantošanu mācību stundās.

Skolotājs atzīst, ka interneta vidē pieejams ļoti daudz legālu bezmaksas izglītības resursu, kurus brīvi iespējams izmantot mācību darbā. Visu nedēļu, strādājot pārī ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, kursu dalībnieki iejutās skolēna lomā, un tas palīdzēja skolotājam palūkoties uz mūsdienīgu un praktisku stundu skolēna acīm. Kā vislielāko un vērtīgāko pieredzi, kas iegūta kursos, skolotājs min dažādu lietojumprogrammu apzināšanu, ar kuru palīdzību skolēniem var sagatavot uzdevumus, kā arī praktisko darbību mācību aktivitāšu laikā.

Kopumā kursi E.Gruntem kā svešvalodas skolotājam devuši ierosmi dažādot savas mācību stundas, ietvert tajās spēļu elementus, kas skolēniem rada pozitīvu pieredzi un veicina motivāciju mācīties. Skolotājs ir pārliecināts, ka profesionālam 21.gs. skolotājam ir jābūt spējīgam dzīvot līdzi laikam, sekot tehnoloģiju attīstībai, tās integrēt mācību stundās un pašam prast tās lietot.

Savā turpmākajā darbā iegūtajās zināšanās Edgars Grunte dalīsies ar kolēģiem gan savā skolā, gan ārpus tās, kā arī pielietos savā ikdienas darbā, veidojot mūsdienīgas mācību stundas ar informācijas tehnoloģiju un spēļu elementu izmantošanu vācu valodā.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

ERASMUS + (KA1)

Erasmus+ projekta “No prasmēm līdz izcilībai” mācību mobilitāte Lielbritānijā

Rīgas Juglas vidusskolas  angļu valodas skolotāja Solveiga Akmentiņa laika periodā no 12.11.2018.līdz 16.11.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Londonā, Lielbritānijā.

Kursu nosaukums bija “Creative Methodology for Teachers of English as a Foreign Language” un to mērķis- nodrošināt jaunas idejas un ierosmes angļu valodas (svešvalodu) skolotājiem savu stundu aktivitāšu papildināšanā un plānošanā, mācīties no pieredzējušiem kursu vadītājiem, kā arī dalīties savā līdzšinējā pieredzē ar citiem kursu dalībniekiem un pilnveidot angļu valodas zināšanas autentiskā valodas vidē.

Kursu laikā skolotāja S. Akmentiņai bija iespēja piedalīties mācību aktivitātēs par tādām tēmām kā radošas, motivējošas vides veidošana mācību stundā un klasē, uzdevumā balstīta mācīšanās (TBL jeb task based learning), mācīšana bez materiāliem/mācību grāmatas, Dogme mācīšanās metode, video stundas vērošana/apspriešana, radošas mācīšanās/mācīšanās tehnikas. Kursu gaitā skolotājai bija iespēja piedalīties arī divās mācību vizītēs ārpus kursu vietas- apmeklēt Southfields Academy un Linden Lodge School.

Kursos tika iegūta daudzveidīga pieredze un zināšanas, bet kā galvenos guvumus skolotāja S.Akmentiņa uzsver nopietnu terminoloģisko metodisko jēdzienu bāzi angļu valodā, valodas praksi autentiskā vidē ar angļu kā dzimtās valodas lietotājiem, kā arī dažādus metodiskus paņēmienus, kas pēc atgriešanās jau tikuši izmēģināti stundās un devuši skolotājai pārliecību, ka mācību procesa plānošanā atbildība droši ir deleģējama pašam skolēnam, veicināms katra skolēna patstāvīgais darbs, vienlaikus sasaistot mācību vielu ar reālo dzīvi un padarot to skolēnam personīgi svarīgu.  Daloties savā pieredzē ar ārzemju kolēģiem, S.Akmentiņa secinājusi, ka mēs- RJV skolotāji spējam pozitīvi pārsteigt ārzemniekus, jo strādājam mūsdienīgi un spējam pielāgoties dažādām situācijām un skolēnu mācību vajadzībām.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

ERASMUS + (KA1)

Erasmus+ projekta “No prasmēm līdz izcilībai” mācību mobilitāte Vācijā.

Rīgas Juglas vidusskolas  angļu valodas skolotāja Nataļja Meļņika laika periodā no 14.10.2018.līdz 26.10.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Berlīnē, Vācijas Federatīvajā Republikā.

Kursu nosaukums bija “Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer” un to mērķis-intensīvajos vācu valodu kursos pilnveidot vācu  valodas zināšanas un prasmes, iepazīt CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi, izstrādāt mācību materiālus pēc CLIL metodes, kā arī dibināt kontaktus ar citu valstu kolēģiem turpmākai sadarbībai.

Vācu valodas nodarbību laikā plašāk tika apskatītas tēmas par Vācijas politisko situāciju, diskutētsm par aktuālajām Federatīvo zemju vēlēšanām, politiskajām partijām. Tika izpētīta Vācijas izglītības sistēma salīdzinājumā ar Latvijas, Slovākijas, Polijas un Ungārijas izglītības sistēmām, uzzināts daudz jauna par vietējo attieksmi pret migrantiem, bēgļiem un vispārējo noskaņojumu sabiedrībā saistībā ar migrācijas politiku Eiropā, kas ietekmē ikdienas dzīvi Vācijā visās tās jomās.

Seminārnodarbībās tika izskatīta CLIL metode, struktūra, būtība, meklētas idejas CLIL nodarbībām, kuras skolotāji var īstenot savā darbā.

Skolotāja N.Meļņika atzīst, ka intensīvās vācu valodas nodarbības atsvaidzināja valodas zināšanas, bet diskusijas par politisko situāciju Vācijā palīdzēja izprast Vācijas kultūru, sadzīvi, vēstures veidošanos šodien. Sadarbojoties ar semināra dalībniekiem tika iegūtas idejas turpmākajam darbam, semināra pasniedzēju un dalībnieku idejas CLIL nodarbībām palīdzēja izprast CLIL būtību, un viss iegūtais zināšanu kopums viņai būs noderīgs turpmākajā darbā.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

 

ERASMUS + (KA1)

Erasmus+ projekta “No prasmēm līdz izcilībai” dalībnieki rīko pieredzes darbnīcas

Skolēnu brīvdienas ir laiks, kad pašiem skolotājiem ir laiks un iespēja izglītoties un papildināt savas zināšanas. Rīgas Juglas vidusskolas skolotāji labprāt dalās pieredzē, kas gūta tepat Latvijā vai arī aiz tās robežām.

Metodiskajā dienā janvārī projekta “No prasmēm līdz izcilībai” dalībnieki iepazīstināja kolēģus ar savu Eiropā gūto pieredzi un piedzīvoto Eiropas mobilitāšu laikā, mudinot iesaistīties Eiropas projektu kustībā arī pārējos RJV skolotājus, bet skolēnu brīvdienās tika organizētas pieredzes darbnīcas kolēģiem, lai dalītos praktiskajā pieredzē, kas gūta projekta mobilitāšu gaitā.

Atbilstoši skolas darba prioritātei- mūsdienu tehnoloģiju un radošu mācību metožu izmantošanai mācību stundās, skolotāji Solveiga Akmentiņa un Edgars Grunte aicināja kolēģus uz pieredzes darbnīcām.

S.Akmentiņa vadīja pieredzes darbnīcu “Radošas mācību metodes humanitārās jomas mācību priekšmetos”, kuras gaitā skolotājiem bija iespēja pašiem izmēģināt dažādas mācību metodes sava radošuma attīstīšanai, bet skolotājs E.Grunte vadīja darbnīcu ar nosaukumu “Spēļu elementu izmantošana mācību stundās”. Tās gaitā skolotāji strādāja datorklasē, iepazinās ar dažādu mācību procesam piemērojamu spēļu piedāvājumu elektroniskajā vidē, kā arī paši praktiski izmēģināja spēļu uzdevumu veidošanu.

ERASMUS + (KA2)

“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projekts “Personiskā līderība. Līderis manī”.

No 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim Rīgas Juglas vidusskolā tiek realizēts Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projekts “Personiskā līderība. Līderis manī”.

Projekta starptautiskais koordinators ir Instituut Zusters Maricolen, Maldegemā, Beļģijā.

Projekta partneri ir:

  • I.I.S.S. LICEO ADRIA-BALLATORE, Mazara del Vallo, Itālija;
  • Ekonomska in trgovska sola Brezice, Brezice, Slovēnija;
  • Instituut Sint-Lutgardis, Zomergem, Beļģija;
  • Marcel Koning producties, Amersfoort, Nīderlande;
  • Kallitehniko Gymnasio Geraka me Lykeiakes Taxeis, Gerakas Atēnas, Grieķija.

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu un skolēnu motivāciju iesaistīties skolas dzīvē un risināt mācību un audzināšanas problēmas.

Daudziem skolēniem, kļūstot pieaugušākiem, mazinās motivācija mācīties. Visā Eiropā tiek īstenotas reformas, kas vērstas uz izmaiņām standartos, mācīšanās procesā, vērtēšanā, taču pētījumi liecina, ka pievēršanās skolēnu akadēmisko sasniegumu paaugstināšanai vien nedod stabilus ilglaicīgus rezultātus, ir nepieciešamas izmaiņas visā skolas modelī, ietverot skolotāju un skolēnu uzvedību, skolas kultūru un vidi. Rīgas Juglas vidusskola ir viena no nedaudzajām skolām Eiropā, kura praksē integrē mācību un audzināšanas darbā programmas "Līderis manī" principus. Programma “Līderis manī” piedāvā pārmaiņu programmu visai skolai: iegūt prasmes plānot savu laiku, pārvaldīt emocijas, risināt konfliktus, iegūt pašpārliecību un motivāciju, kas nepieciešama skolā un ārpus tās. Projekta gaitā visām dalībskolām būs iespēja apgūt minēto programmu un dalīties pieredzē par tās ieviešanu skolās.

Projekta gaitā notiks sekojošas aktivitātes:

  • Dalība pedagogu mācībās;
  • Projekta grupu darbs skolās;
  • Plānošanas un pieredzes apmaiņas semināri visās dalībvalstīs, kuros piedalīsies skolotāji un skolēni;
  • Sadarbība ar skolēnu vecākiem.

Projekta rezultāti:

Izdota rokasgrāmata vidusskolām, kurā dalībnieki dalīsies pieredzē par programmas „Līderis manī“ ieviešanu skolā un tās nozīmi.

Notikusi konference "Izglītības kvalitāte un personiskā līderība" sadarbībā ar IKVD un FranklinCovey Education, kurā izplatīti projekta rezultāti un pedagogi dalījušies savā pieredzē ar kolēģiem no citām Latvijas skolām.

Pedagogi papildinājuši savu izglītību, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu mācību motivācijas un līdzdalības attīstīšanai, administrācijas, pedagogu, vecāku un skolēnu sadarbībai skolas vides pilnveidošanā.

Projekta Nr. 2018-1-BE02-KA201-046919

Saite uz projekta mājas lapu: http://www.studentleadership.eu

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā- Dzintra Liepiņa.

eTWINNING

Dalība starptautiskajā eTwinning seminārā “Āra pedagoģijas metodes starppriekšmetu saiknes veidošanai”

No 5. līdz 8.jūnijam Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāja Viktorija Afanasjeva piedalījās 3 dienu eTwinning organizētajās starptautiskajā seminārā “Āra pedagoģijas metodes starppriekšmetu saiknes veidošanai”, kas norisinājās Valmierā. Seminārā piedalījās 31 skolotājs no 9 Eiropas valstīm- Beļģijas, Slovākijas, Ungārijas, Bulgārijas, Igaunijas, Somijas u.c.

Skolotāji intensīvi darbojās komandās, mācoties un paši praktizējot dažādas metodes ārpustelpu mācībām. Semināra dalībnieki mācījās veidot radošus uzdevumus ārpustelpu aktivitātēm, izmantojot aplikāciju “Actionbound”, kā arī apmeklēja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru URDA, kas skolotājus sagaidīja ar aizraujošām un izglītojošām meistarklasēm (piem. zobu pastas gatavošana), kā arī ekskursiju pa atkritumu poligonu. Šādu ekskursiju organizācija piedāvā arī skolēnu grupām ar mērķi izglītot jauniešus par atkritumu šķirošanas un pārstrādes procesu un pievērst viņus ekoloģiskam dzīvesveidam. Vēl semināra dalībnieki ciemojās Valmieras muzejā, kurā paši piedalījās audumu apzīmēšanā un veica dažādas mācību aktivitātes, kuru idejas skolotāji var pielietot arī savā darbā. Ļoti vērtīga bija aktivitāte komandu saliedēšanai Valmieras Sajūtu parkā.

Skolotāja Viktorija kā galvenos ieguvumus šajā projektā min jaunus kontaktus ar radošiem kolēģiem no citām Eiropas valstīm, daudz ideju refleksijām, darba lapas mācību aktivitātēm brīvā dabā un aplikācijas Actionbound izmantošanu starpdisciplināram mācību procesam.

Pumpurs
Rīgas Juglas vidusskola īsteno Projektu: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem. Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam. Mērķgrupa Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 1.-4. klases izglītojamie no 2021./2022. m.g. 1. semestra; Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas). Ko iegūst izglītojamie? Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits); sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas; naktsmītņu izdevumu kompensācijas; ēdināšanas izdevumu kompensācijas; individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas; individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas; iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās. Ko iegūst pedagogi? iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās kompetences pilnveidi; seminārus; supervīzijas; darbnīcas; konferences; metodiskos atbalsta līdzekļus; sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai. Projekta īstenošanas laiks 03.2017.–12.2023. Kā iesaistīties projektā? Par projekta sadarbības partneriem var kļūt ikviena Latvijas pašvaldība vai valsts profesionālās izglītības iestāde. Pašvaldības un valsts profesionālās izglītības iestādes var iesaistīties gan šobrīd, gan vēlāk visā projekta īstenošanas periodā. Arī pašvaldībā esošās izglītības iestādes var tikt iesaistītas pakāpeniski, ja nav iespējams vienlaikus iesaistīt visas. Pašvaldību pārstāvjiem iesakām kontaktēties ar attiecīgo projekta reģionālo koordinatoru, lai uzzinātu vairāk par iesaistīšanos projektā (skat. sadaļu “Kontakti”). Projektā PuMPuRS (SAM 8.3.4.) iesaistīto izglītības iestāžu saraksts http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/sadarbibas-partneri.

CITI PROJEKTI

Projekti  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta konkursā finansiāla atbalsta piešķiršanai starptautisko sadarbības pasākumu organizēšanai 2019. gadā

Rīgas Juglas vidusskola 2019.gadā realizēs divus projektus ar RD IKSD finansiālu atbalstu starptautiskas sadarbības organizēšanai- projektu “Rīgas Juglas vidusskolas zēnu kora un tautas deju kolektīva “Juglēni” koncertbrauciens uz latviešu kopienas “Baltā galdauta svētkiem” Budapeštā, Ungārijā” un projektu “Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbība mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanā”.

Pirmā projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Ungārijā tiks organizēts RJV skolēnu koncerts latviešu kopienai Ungārijā, kas norisināsies vēstniecības telpās 04.05.2019. Koncertbrauciens veicinās valstiskās vienotības apziņu tā dalībniekiem, veidos starpkultūru pieredzi un sniegs iespēju gūt jaunus kontaktus ar latviešu kopienām Eiropā turpmākiem koncertbraucieniem.

Otrais projekts nodrošinās  iespēju jau vairākus gadus ilgušas sadarbības ietvaros Rīgas Juglas vidusskolā uzņemt 3 skolēnus un 2 skolotājus no Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas, iepazīstinot tos ar mācību procesa organizāciju un mācību metodēm RJV (stundu apmeklējumi, darbnīcas, diskusijas) kā arī plānojot skolotāju un skolēnu apmaiņu un sadarbību starp abu skolu skolēnu parlamentiem turpmākajos gados.

Projekta budžets no RD IKSD:

·         “Rīgas Juglas vidusskolas zēnu kora un tautas deju kolektīva “Juglēni” koncertbrauciens uz latviešu kopienas “Baltā galdauta svētkiem” Budapeštā, Ungārijā”- 1000.00 EUR;

·         “Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbība mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanā”- 425.00 EUR.

Projektu koordinatores Rīgas Juglas vidusskolā- Ivita Brinteniece un Dzintra Liepiņa.

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

 

Sākot ar 2017./2018.m.g.Rīgas Juglas vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenā RJV realizējamā darbība ir ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Simona Zicāne.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

No 2017./2018.m.g. Rīgas Juglas vidusskolā tiek realizēts Eiropas sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta mērķa grupa ir Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie. RJV realizējamā projekta aktivitāte ir karjeras atbalsta pasākumu- karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Projekta darbības laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Gita Reiniņa.

Rīgas pilsētas pašvaldības Jauniešu iniciatīvu konkursa 2018.gada rudens kārtas projekts “Staro Jugla Latvijas simtgadei”

Rīgas Juglas vidusskolā un RJV sporta kompleksā tiek realizēts Jauniešu iniciatīvas konkursa projekts “Staro Jugla Latvijas simtgadei”. Projektu realizē darba grupa, kuru veido RJV Skolēnu Domes dalībnieki un skolas absolventi- Juglas mikrorajona iedzīvotāji.

Projekta mērķis ir veicināt Rīgas mikrorajona- Juglas jauniešu aktīvu līdzdalību savas dzīvesvietas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apgūstot prasmes veidot gaismas objektus, organizēt un realizēt patriotismu veicinošu pasākumu Juglā par godu Latvijas simtgadei.

Projekta aktivitātēs ietilps gaismas objektu izgatavošanas darbnīcas, kas norisināsies RJV telpās un sporta kompleksā, kā arī gaismas festivāla atklāšanas pasākums “Staro Jugla Latvijas simtgadei”. Gaismas objekti  pie RJV būs vērojami ik dienu no plkst.18.00-20.00 laikā no 12.11.2018.-19.11.2018.

Projekta darbības laiks: 15.10.2018.-25.11.2018.

Projekta aktivitātes tiek realizētas ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Projekta koordinators ir RJV 11.b.klases skolēns Gustavs Kaupers.

Sadarbību  RJV koordinē skolotāja Ivita Brinteniece.

Text Block