STARPTAUTISKIE PROJEKTI

ERASMUS + (KA1)

Mācību mobilitāšu projekts skolu pedagoģiskajam personālam “No prasmēm līdz izcilībai”

Sākot ar 2018./2019.mācību gadu Rīgas Juglas vidusskolas skolotāji piedalās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora projektā „No prasmēm līdz izcilībai”.

Projekta mērķis –  inovatīvu mācību pieeju un metožu apguve, tradicionālo zināšanu un mūsdienu tehnoloģiju sasaiste mācību procesā, svešvalodu mācību stundu mūsdienīga plānošana, pedagogu svešvalodu prasmju paaugstināšana, pašiniciatīvas, līderības, kā arī pašvadītas mācīšanās izpratnes veicināšana un attīstīšana visos skolēnu vecumposmos.

Lai apgūtu un pielietotu mūsdienīgas zināšanas ikdienas mācību procesā, 7 dažādu mācību priekšmetu skolotāji apmeklēs kursus Vācijā, Anglijā, Čehijā, Norvēģijā un Slovēnijā.

Projekta aktivitāšu rezultātā pedagogi izstrādās praktiskus uzdevumus un mācību materiālus, kā arī gūs praktiski pielietojamas idejas radošu mācību metožu ieviešanā svešvalodu apguvē, notiks aktivitāšu dalībnieku svešvalodu kompetenču paaugstināšana autentiskā valodas vidē. Tehnoloģiju jomā tiks apgūts radošums mācīšanā, jaunu uzdevumu radīšana un svešvalodas pielietojums datorzinību un informātikas stundās, kā arī tiešsaistes aplikāciju un tradicionālo spēļu izmantošana mācību procesā. Tiks apgūtas efektīvas un inovatīvas metodes uzņēmējspējas un radošuma attīstīšanai, vēsturisku sižetu izmantošana drāmā un animācijā. Skolotāji apgūs zināšanas par mērķtiecīgu sevis pilnveidi, radošuma attīstīšanas metodēm, pašiniciatīvu, izpratni par līderības jēdziena daudzpusību un nozīmi personības izaugsmē.

Zināšanas, prasmes un aktivitāšu laikā gūtie kontakti ar kolēģiem no citām Eiropas skolām palīdzēs Rīgas Juglas vidusskolai veiksmīgi ieviest kompetenču pieeju izglītībā un turpināt būt mācīties spējīgai organizācijai nākotnē.

Erasmus+ Mācību mobilitāte piedāvā skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046935

Projekta darbības laiks ir no 2018.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.janvārim.

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Ivita Brinteniece.

ERASMUS + (KA1)

Erasmus+ projekta “No prasmēm līdz izcilībai” mācību mobilitāte Čehijas Republikā 

Rīgas Juglas vidusskolas  vācu valodas skolotājs Edgars Grunte laika periodā no 05.11.2018.līdz 09.11.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Prāgā, Čehijas Republikā.

Kursu nosaukums bija “Game Based Learning and Gamification” un to mērķis- iepazīties ar spēlēs balstītas mācīšanās un spēļu elementu pielietošanas mācību stundās teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem- iemācīties izmantot brīvi pieejamos izglītības resursus, iegūt jaunu pieredzi spēļu izmantošanā mācību procesā, veidot stundu paraugus un prast integrēt spēlēs balstītas mācīšanās stratēģijas mācību stundās.

Kursu programmā E.Gruntem bija iespēja apgūt un izmēģināt spēļu stratēģiju un mobilo ierīču izmantošanas paņēmienus mācību stundās, mācību aktivitāšu laikā notika mācību materiālu radīšana, izmantot mūsdienīgas tiešsaistes digitālās lietojumprogrammas, izspēlēta izlaušanās spēle kā mācību metode, kā arī āra aktivitāte - QR kodu meklēšana apvidū. Kursu dalībniekiem bija iespēja izmēģināt digitāla radošā stāsta veidošanu un programmēšanas elementu un videospēļu izmantošanu mācību stundās.

Skolotājs atzīst, ka interneta vidē pieejams ļoti daudz legālu bezmaksas izglītības resursu, kurus brīvi iespējams izmantot mācību darbā. Visu nedēļu, strādājot pārī ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, kursu dalībnieki iejutās skolēna lomā, un tas palīdzēja skolotājam palūkoties uz mūsdienīgu un praktisku stundu skolēna acīm. Kā vislielāko un vērtīgāko pieredzi, kas iegūta kursos, skolotājs min dažādu lietojumprogrammu apzināšanu, ar kuru palīdzību skolēniem var sagatavot uzdevumus, kā arī praktisko darbību mācību aktivitāšu laikā.

Kopumā kursi E.Gruntem kā svešvalodas skolotājam devuši ierosmi dažādot savas mācību stundas, ietvert tajās spēļu elementus, kas skolēniem rada pozitīvu pieredzi un veicina motivāciju mācīties. Skolotājs ir pārliecināts, ka profesionālam 21.gs. skolotājam ir jābūt spējīgam dzīvot līdzi laikam, sekot tehnoloģiju attīstībai, tās integrēt mācību stundās un pašam prast tās lietot.

Savā turpmākajā darbā iegūtajās zināšanās Edgars Grunte dalīsies ar kolēģiem gan savā skolā, gan ārpus tās, kā arī pielietos savā ikdienas darbā, veidojot mūsdienīgas mācību stundas ar informācijas tehnoloģiju un spēļu elementu izmantošanu vācu valodā.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

ERASMUS + (KA1)

Erasmus+ projekta “No prasmēm līdz izcilībai” mācību mobilitāte Lielbritānijā

Rīgas Juglas vidusskolas  angļu valodas skolotāja Solveiga Akmentiņa laika periodā no 12.11.2018.līdz 16.11.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Londonā, Lielbritānijā.

Kursu nosaukums bija “Creative Methodology for Teachers of English as a Foreign Language” un to mērķis- nodrošināt jaunas idejas un ierosmes angļu valodas (svešvalodu) skolotājiem savu stundu aktivitāšu papildināšanā un plānošanā, mācīties no pieredzējušiem kursu vadītājiem, kā arī dalīties savā līdzšinējā pieredzē ar citiem kursu dalībniekiem un pilnveidot angļu valodas zināšanas autentiskā valodas vidē.

Kursu laikā skolotāja S. Akmentiņai bija iespēja piedalīties mācību aktivitātēs par tādām tēmām kā radošas, motivējošas vides veidošana mācību stundā un klasē, uzdevumā balstīta mācīšanās (TBL jeb task based learning), mācīšana bez materiāliem/mācību grāmatas, Dogme mācīšanās metode, video stundas vērošana/apspriešana, radošas mācīšanās/mācīšanās tehnikas. Kursu gaitā skolotājai bija iespēja piedalīties arī divās mācību vizītēs ārpus kursu vietas- apmeklēt Southfields Academy un Linden Lodge School.

Kursos tika iegūta daudzveidīga pieredze un zināšanas, bet kā galvenos guvumus skolotāja S.Akmentiņa uzsver nopietnu terminoloģisko metodisko jēdzienu bāzi angļu valodā, valodas praksi autentiskā vidē ar angļu kā dzimtās valodas lietotājiem, kā arī dažādus metodiskus paņēmienus, kas pēc atgriešanās jau tikuši izmēģināti stundās un devuši skolotājai pārliecību, ka mācību procesa plānošanā atbildība droši ir deleģējama pašam skolēnam, veicināms katra skolēna patstāvīgais darbs, vienlaikus sasaistot mācību vielu ar reālo dzīvi un padarot to skolēnam personīgi svarīgu.  Daloties savā pieredzē ar ārzemju kolēģiem, S.Akmentiņa secinājusi, ka mēs- RJV skolotāji spējam pozitīvi pārsteigt ārzemniekus, jo strādājam mūsdienīgi un spējam pielāgoties dažādām situācijām un skolēnu mācību vajadzībām.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

ERASMUS + (KA1)

Erasmus+ projekta “No prasmēm līdz izcilībai” mācību mobilitāte Vācijā.

Rīgas Juglas vidusskolas  angļu valodas skolotāja Nataļja Meļņika laika periodā no 14.10.2018.līdz 26.10.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Berlīnē, Vācijas Federatīvajā Republikā.

Kursu nosaukums bija “Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer” un to mērķis-intensīvajos vācu valodu kursos pilnveidot vācu  valodas zināšanas un prasmes, iepazīt CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi, izstrādāt mācību materiālus pēc CLIL metodes, kā arī dibināt kontaktus ar citu valstu kolēģiem turpmākai sadarbībai.

Vācu valodas nodarbību laikā plašāk tika apskatītas tēmas par Vācijas politisko situāciju, diskutētsm par aktuālajām Federatīvo zemju vēlēšanām, politiskajām partijām. Tika izpētīta Vācijas izglītības sistēma salīdzinājumā ar Latvijas, Slovākijas, Polijas un Ungārijas izglītības sistēmām, uzzināts daudz jauna par vietējo attieksmi pret migrantiem, bēgļiem un vispārējo noskaņojumu sabiedrībā saistībā ar migrācijas politiku Eiropā, kas ietekmē ikdienas dzīvi Vācijā visās tās jomās.

Seminārnodarbībās tika izskatīta CLIL metode, struktūra, būtība, meklētas idejas CLIL nodarbībām, kuras skolotāji var īstenot savā darbā.

Skolotāja N.Meļņika atzīst, ka intensīvās vācu valodas nodarbības atsvaidzināja valodas zināšanas, bet diskusijas par politisko situāciju Vācijā palīdzēja izprast Vācijas kultūru, sadzīvi, vēstures veidošanos šodien. Sadarbojoties ar semināra dalībniekiem tika iegūtas idejas turpmākajam darbam, semināra pasniedzēju un dalībnieku idejas CLIL nodarbībām palīdzēja izprast CLIL būtību, un viss iegūtais zināšanu kopums viņai būs noderīgs turpmākajā darbā.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

 

ERASMUS + (KA1)

Erasmus+ projekta “No prasmēm līdz izcilībai” dalībnieki rīko pieredzes darbnīcas

Skolēnu brīvdienas ir laiks, kad pašiem skolotājiem ir laiks un iespēja izglītoties un papildināt savas zināšanas. Rīgas Juglas vidusskolas skolotāji labprāt dalās pieredzē, kas gūta tepat Latvijā vai arī aiz tās robežām.

Metodiskajā dienā janvārī projekta “No prasmēm līdz izcilībai” dalībnieki iepazīstināja kolēģus ar savu Eiropā gūto pieredzi un piedzīvoto Eiropas mobilitāšu laikā, mudinot iesaistīties Eiropas projektu kustībā arī pārējos RJV skolotājus, bet skolēnu brīvdienās tika organizētas pieredzes darbnīcas kolēģiem, lai dalītos praktiskajā pieredzē, kas gūta projekta mobilitāšu gaitā.

Atbilstoši skolas darba prioritātei- mūsdienu tehnoloģiju un radošu mācību metožu izmantošanai mācību stundās, skolotāji Solveiga Akmentiņa un Edgars Grunte aicināja kolēģus uz pieredzes darbnīcām.

S.Akmentiņa vadīja pieredzes darbnīcu “Radošas mācību metodes humanitārās jomas mācību priekšmetos”, kuras gaitā skolotājiem bija iespēja pašiem izmēģināt dažādas mācību metodes sava radošuma attīstīšanai, bet skolotājs E.Grunte vadīja darbnīcu ar nosaukumu “Spēļu elementu izmantošana mācību stundās”. Tās gaitā skolotāji strādāja datorklasē, iepazinās ar dažādu mācību procesam piemērojamu spēļu piedāvājumu elektroniskajā vidē, kā arī paši praktiski izmēģināja spēļu uzdevumu veidošanu.

ERASMUS + (KA2)

“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projekts “Personiskā līderība. Līderis manī”.

No 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim Rīgas Juglas vidusskolā tiek realizēts Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projekts “Personiskā līderība. Līderis manī”.

Projekta starptautiskais koordinators ir Instituut Zusters Maricolen, Maldegemā, Beļģijā.

Projekta partneri ir:

  • I.I.S.S. LICEO ADRIA-BALLATORE, Mazara del Vallo, Itālija;
  • Ekonomska in trgovska sola Brezice, Brezice, Slovēnija;
  • Instituut Sint-Lutgardis, Zomergem, Beļģija;
  • Marcel Koning producties, Amersfoort, Nīderlande;
  • Kallitehniko Gymnasio Geraka me Lykeiakes Taxeis, Gerakas Atēnas, Grieķija.

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu un skolēnu motivāciju iesaistīties skolas dzīvē un risināt mācību un audzināšanas problēmas.

Daudziem skolēniem, kļūstot pieaugušākiem, mazinās motivācija mācīties. Visā Eiropā tiek īstenotas reformas, kas vērstas uz izmaiņām standartos, mācīšanās procesā, vērtēšanā, taču pētījumi liecina, ka pievēršanās skolēnu akadēmisko sasniegumu paaugstināšanai vien nedod stabilus ilglaicīgus rezultātus, ir nepieciešamas izmaiņas visā skolas modelī, ietverot skolotāju un skolēnu uzvedību, skolas kultūru un vidi. Rīgas Juglas vidusskola ir viena no nedaudzajām skolām Eiropā, kura praksē integrē mācību un audzināšanas darbā programmas "Līderis manī" principus. Programma “Līderis manī” piedāvā pārmaiņu programmu visai skolai: iegūt prasmes plānot savu laiku, pārvaldīt emocijas, risināt konfliktus, iegūt pašpārliecību un motivāciju, kas nepieciešama skolā un ārpus tās. Projekta gaitā visām dalībskolām būs iespēja apgūt minēto programmu un dalīties pieredzē par tās ieviešanu skolās.

Projekta gaitā notiks sekojošas aktivitātes:

  • Dalība pedagogu mācībās;
  • Projekta grupu darbs skolās;
  • Plānošanas un pieredzes apmaiņas semināri visās dalībvalstīs, kuros piedalīsies skolotāji un skolēni;
  • Sadarbība ar skolēnu vecākiem.

Projekta rezultāti:

Izdota rokasgrāmata vidusskolām, kurā dalībnieki dalīsies pieredzē par programmas „Līderis manī“ ieviešanu skolā un tās nozīmi.

Notikusi konference "Izglītības kvalitāte un personiskā līderība" sadarbībā ar IKVD un FranklinCovey Education, kurā izplatīti projekta rezultāti un pedagogi dalījušies savā pieredzē ar kolēģiem no citām Latvijas skolām.

Pedagogi papildinājuši savu izglītību, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu mācību motivācijas un līdzdalības attīstīšanai, administrācijas, pedagogu, vecāku un skolēnu sadarbībai skolas vides pilnveidošanā.

Projekta Nr. 2018-1-BE02-KA201-046919

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā- Dzintra Liepiņa.

eTWINNING

Dalība starptautiskajā eTwinning seminārā “Āra pedagoģijas metodes starppriekšmetu saiknes veidošanai”

No 5. līdz 8.jūnijam Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāja Viktorija Afanasjeva piedalījās 3 dienu eTwinning organizētajās starptautiskajā seminārā “Āra pedagoģijas metodes starppriekšmetu saiknes veidošanai”, kas norisinājās Valmierā. Seminārā piedalījās 31 skolotājs no 9 Eiropas valstīm- Beļģijas, Slovākijas, Ungārijas, Bulgārijas, Igaunijas, Somijas u.c.

Skolotāji intensīvi darbojās komandās, mācoties un paši praktizējot dažādas metodes ārpustelpu mācībām. Semināra dalībnieki mācījās veidot radošus uzdevumus ārpustelpu aktivitātēm, izmantojot aplikāciju “Actionbound”, kā arī apmeklēja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru URDA, kas skolotājus sagaidīja ar aizraujošām un izglītojošām meistarklasēm (piem. zobu pastas gatavošana), kā arī ekskursiju pa atkritumu poligonu. Šādu ekskursiju organizācija piedāvā arī skolēnu grupām ar mērķi izglītot jauniešus par atkritumu šķirošanas un pārstrādes procesu un pievērst viņus ekoloģiskam dzīvesveidam. Vēl semināra dalībnieki ciemojās Valmieras muzejā, kurā paši piedalījās audumu apzīmēšanā un veica dažādas mācību aktivitātes, kuru idejas skolotāji var pielietot arī savā darbā. Ļoti vērtīga bija aktivitāte komandu saliedēšanai Valmieras Sajūtu parkā.

Skolotāja Viktorija kā galvenos ieguvumus šajā projektā min jaunus kontaktus ar radošiem kolēģiem no citām Eiropas valstīm, daudz ideju refleksijām, darba lapas mācību aktivitātēm brīvā dabā un aplikācijas Actionbound izmantošanu starpdisciplināram mācību procesam.

CITI PROJEKTI

Projekti  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta konkursā finansiāla atbalsta piešķiršanai starptautisko sadarbības pasākumu organizēšanai 2019. gadā

Rīgas Juglas vidusskola 2019.gadā realizēs divus projektus ar RD IKSD finansiālu atbalstu starptautiskas sadarbības organizēšanai- projektu “Rīgas Juglas vidusskolas zēnu kora un tautas deju kolektīva “Juglēni” koncertbrauciens uz latviešu kopienas “Baltā galdauta svētkiem” Budapeštā, Ungārijā” un projektu “Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbība mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanā”.

Pirmā projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Ungārijā tiks organizēts RJV skolēnu koncerts latviešu kopienai Ungārijā, kas norisināsies vēstniecības telpās 04.05.2019. Koncertbrauciens veicinās valstiskās vienotības apziņu tā dalībniekiem, veidos starpkultūru pieredzi un sniegs iespēju gūt jaunus kontaktus ar latviešu kopienām Eiropā turpmākiem koncertbraucieniem.

Otrais projekts nodrošinās  iespēju jau vairākus gadus ilgušas sadarbības ietvaros Rīgas Juglas vidusskolā uzņemt 3 skolēnus un 2 skolotājus no Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas, iepazīstinot tos ar mācību procesa organizāciju un mācību metodēm RJV (stundu apmeklējumi, darbnīcas, diskusijas) kā arī plānojot skolotāju un skolēnu apmaiņu un sadarbību starp abu skolu skolēnu parlamentiem turpmākajos gados.

Projekta budžets no RD IKSD:

·         “Rīgas Juglas vidusskolas zēnu kora un tautas deju kolektīva “Juglēni” koncertbrauciens uz latviešu kopienas “Baltā galdauta svētkiem” Budapeštā, Ungārijā”- 1000.00 EUR;

·         “Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbība mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanā”- 425.00 EUR.

Projektu koordinatores Rīgas Juglas vidusskolā- Ivita Brinteniece un Dzintra Liepiņa.

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

 

Sākot ar 2017./2018.m.g.Rīgas Juglas vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenā RJV realizējamā darbība ir ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Simona Zicāne.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

No 2017./2018.m.g. Rīgas Juglas vidusskolā tiek realizēts Eiropas sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta mērķa grupa ir Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie. RJV realizējamā projekta aktivitāte ir karjeras atbalsta pasākumu- karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Projekta darbības laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Gita Reiniņa.

Rīgas pilsētas pašvaldības Jauniešu iniciatīvu konkursa 2018.gada rudens kārtas projekts “Staro Jugla Latvijas simtgadei”

Rīgas Juglas vidusskolā un RJV sporta kompleksā tiek realizēts Jauniešu iniciatīvas konkursa projekts “Staro Jugla Latvijas simtgadei”. Projektu realizē darba grupa, kuru veido RJV Skolēnu Domes dalībnieki un skolas absolventi- Juglas mikrorajona iedzīvotāji.

Projekta mērķis ir veicināt Rīgas mikrorajona- Juglas jauniešu aktīvu līdzdalību savas dzīvesvietas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apgūstot prasmes veidot gaismas objektus, organizēt un realizēt patriotismu veicinošu pasākumu Juglā par godu Latvijas simtgadei.

Projekta aktivitātēs ietilps gaismas objektu izgatavošanas darbnīcas, kas norisināsies RJV telpās un sporta kompleksā, kā arī gaismas festivāla atklāšanas pasākums “Staro Jugla Latvijas simtgadei”. Gaismas objekti  pie RJV būs vērojami ik dienu no plkst.18.00-20.00 laikā no 12.11.2018.-19.11.2018.

Projekta darbības laiks: 15.10.2018.-25.11.2018.

Projekta aktivitātes tiek realizētas ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Projekta koordinators ir RJV 11.b.klases skolēns Gustavs Kaupers.

Sadarbību  RJV koordinē skolotāja Ivita Brinteniece.