Starptautiskā jauniešu apmaiņa “Youngsters, a bridge for a better Europe” (“Jaunieši – tilts labākai Eiropai”) norisinājās Dānijā Galten “Klank Efterskole” skolā un Aarhus pilsētā no 2019.gada 25.jūlija līdz 3.augustam un mobilitātē piedalījās  42 jaunieši no 7 valstīm: Dānijas, Polijas, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Kipras un Latvijas.

Starptautiskās mobilitātes mērķis bija sekmēt jauniešu starpkultūru komunikāciju, iesaistot dalībniekus savstarpējās mācīšanās aktivitātēs saistībā ar Eiropas Savienības vērtību izpratni, aktuālo tematu diskusijām, kā arī sociālo prasmju izkopšanu.

Starptautiskajā jauniešu apmaiņā Latviju pārstāvēja Rīgas Juglas vidusskolas kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs Ļevs Rusilo, kas bija Latvijas komandas projekta līderis, kura komandā bija dažādu jomu studenti – Lāsma Zelča, Jūlija Bugrova, Irēna Zvidriņa, Rihards Strautmanis, Ērika Skārda. Pateicoties katram no dalībniekiem, kuriem bija savas izcilas spējas, projekts bija izdevies un Latvija tika pārstāvēta godam.

Latvijas komanda diskusijās un citās projekta aktivitātēs pievērsa pārējo valstu dalībnieku uzmanību par nevienlīdzīgo Eiropas attīstību un atšķirīgu valstu realitāti, dažādu skatījumu uz Eiropas izaugsmi un problēmu risināšanu. Starpkultūru vakarā jaunieši bija sagatavojuši ne tikai atjautīgu spēli, bet arī uz vietas pagatavoja Latvijā iecienītus ēdienus, iemācīja 3 dažādas tautas dejas un sagatavojuši muzikālo vakaru ar latviešu mūziku. Papildus projekta aktivitātēm Latvijas komanda brīvajā laikā Ļeva vadībā patstāvīgi iepazina Galten pilsētiņas āra mākslas darbus, skulptūras, kā arī kultūrvēsturiskās vietas.

Iegūtās atziņas no starptautiskās jauniešu mobilitātes, kas norisinājās Dānijā:

  •         Starpkultūru dialoga veiksmīgai norisei nepieciešama sabiedrības vispusīga izglītošana un empātijas audzināšana. Pieaugot stereotipu un aizspriedumu vēstījumiem, izglītībā un sabiedrībā kopumā jāīsteno gan paaudžu savstarpējo saprašanos, mierīgu un apzināto abpusējo komunikāciju, gan citādā izpratni, kas nozīmē izprast kultūras dziļākos slāņus, nevis tikai ārējo, kas pamanāms uzreiz. Izpratne par sevi un citādo bieži vien tiek pakļauta greizai novērtēšanai, jo cilvēki sākumā redz ārējo slāni – rīcības un cilvēka izpausmes veidu, bet reti kad domā par to, kas ir par iemeslu šāda veida izpausmei, vērtībām, tikumiem, tradīcijām, rīcībām. Jebkura ziņa, jebkura cilvēka un jebkuras kultūras izpausme vērtējama daudz dziļāk, to iepazīstot un izprotot, nepiemērojot mērauklas jeb stereotipus. Līdz ar to mūsdienās, lai sekmētu labāku cits cita izpratni, jāveicina atbildīgs dialogs, kas vērsts uz sadarbību ar mērķi izprast savas un cita vērtības un uzskatus, nenosodot, bet ļaujoties kultūrizglītībā, nevis tikai patēriņā un vieglajos vēstījumos. Rūpīga dažādu valstu, tautu, reliģiju, cilvēku vērtību sistēmas iepazīšana un analīze ļauj spert labāku soli sekmīgam starpkultūru dialogam.
  •           Cilvēku labākai iepazīšanai un noturīgu saišu veidošanai nepieciešams laiks, dažādas interaktīvas aktivitātes un iziešana ārpus komforta zonas, kad jāatmet bailes runāt, bailes tikt nesaprastam, bailes spert pirmo soli, bailes mainīties, bailes pazaudēt un bailes būt tādam, kāds cilvēks ir pēc audzināšanas un izglītības. Labāka pilsoniskuma un cilvēcības pamatā ir  prasme rīkoties ar cieņu pret sevi un apkārtējiem. Jebkuras prasmes var uzlabot ar maziem solīšiem, ja tiek sperts kaut neliels solis uz priekšu. Jebkuru noturīgu attiecību pamatā ir rīcībspēja un abpusējs dialogs, dažādība un attieksmes pilnveidošana, cits cita izzināšana un kopīga mācīšanās no pieredzes.
  •       Eiropas realitāte nav viennozīmīgi vērtējama, kaut arī valstīm ir gandrīz vienādas iespējas Eiropas Savienībā. Dažādas valstīs Eiropā pastāv kopīgie izaicinājumi: demogrāfija, paaudžu plaisa, stereotipi un aizspriedumi, starpkultūru komunikācija, migrācija un iekļaušanās, vārda brīvība, ekonomiskie un politiskie lēmumi, kas skar izglītību, medicīnu un labklājības nodrošināšanu. Daudzi jaunieši un jaunie eksperti dodas prom no valstīm, kur auguši un ieguvuši izglītību. Sociālā nevienlīdzība rada arī neviennozīmīgu attieksmi pret Eiropas Savienības regulām, politiskajiem un ekonomiskajiem lēmumiem, tomēr kā pozitīvie faktori ir valstu sadarbības iespējas, ceļošana, palīdzība un atbalsts daudzām sabiedriskajām jomām, starptautiskās pieredzes iegūšana, starptautiskās mobilitātes un Eiropas fondu projekti, starpkultūru komunikācijas iespējas, vienotās Eiropas vērtību kopšana un būšana kopā.
  •          Risinājums pārdomātiem lēmumiem un labākām stratēģijām ir apspriedēs mazajās grupās, kur ņem dalību arī cilvēki-eksperti. Atslēga lēmumu pieņemšanā ir cieņa un savstarpējā komunikācija. Ja cilvēks pauž savstarpēju cieņu un izpratni, tad arī komunikācijas meistarība no abām pusēm tikai pieaugs un būs labāki lēmumi.
  •          Jauniešiem jāiepazīst savas Eiropas iespējas un tās jāizmanto, jo tas veicina ne tikai personības izaugsmi, bet arī sabiedrības uzlabošanos, kad jaunieši izplata projektos iegūtās atziņas, zināšanas un prasmes saviem vienaudžiem, vecākiem un vēlāk arī saviem bērniem. Katram jaunietim ir veselīgi reflektēt par iegūtajām zināšanām un pilnveidotajām prasmēm, novērtējot savu ieguldījumu projekta norisē, tā īstenošanā un sevis, kā arī citu pilnveidē. Jauniešiem un sabiedrībai kopumā jāīsteno pateicības dāvanas attieksmē, runās un darbos, kas var izpausties gan kā uzmundrinošie vārdi, gan kā rūpes par citu, cita izpratne un dialogs.

Starptautiskās mobilitātes ietvaros bija iespēja piedalīties gan dziļajās diskusijās par aktuāliem tematiem, uzlabojot angļu valodas prasmes, gan interaktīvajos uzdevumos un aktivitātēs, kas ļāva labāk iepazīt, izprast atšķirīgo un kopīgo starp dažādām valstīm, to kultūrām un cilvēku vērtībās.

Labprāt piedalītos vēl līdzīgos Erasmus+ apmaiņas projektos, jo iegūtās zināšanas, prasmes un metodes izmantoju darbā ar pusaudžiem un jauniešiem savā skolā! Galvenā projekta atziņa – cilvēkiem jāļauj izkāpt no komforta zonas, jāveicina dialogs un rīcībspēja. Paldies par vērtīgu iespēju nevalstiskām organizācijām “Danish Youth Team” (Dānija) un “Donum Animus” (Latvija)!

Ļevs Rusilo, 2019.gada 13.augusts, Rīga.

Starptautiskā jauniešu apmaiņa “YOUNGSTERS, A BRIDGE FOR A BETTER EUROPE” tika īstenota  Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA1  finansējuma  ietvaros. Mobilitāti  organizēja Dānijas nevalstiskā organizācija “Danish Youth Team” un Latvijas partneris bija nevalstiskā orgnaizācija – biedrība “Donum Animus”. Erasmus+ neformālās izglītības aktivitātes jauniešu un jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai ir projekti, kas ietver sevī neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai. Tā ir iespēja jaunatnes jomas pārstāvjiem mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildināt zināšanas kādā ar jaunatnes darbu saistītā jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus. Programma “Erasmus+” tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Dalīties: