Portāla „Kas jauns” uzdotie jautājumi:

1. Vai šī grāmata ir atzīta kā mācību literatūra un paredzēta izplatīšanai skolās. Kas ir tās autors?

2. Kā vērtējat šīs grāmatas saturu un noderību mācību procesā?

3. Kāda bija skolotājas motivācija audzēkņiem piedāvāt šo grāmatu? Kā pati skolotāja komentē šo situāciju, kas nu izvērsusies internetā?


Facebook ir ievietota viena lappuse no informatīva bukleta jauniešiem ”Tu esi Tu”, ko 2012.gadā ir izdevusi Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”. Uzskatām, ka šāda rīcība ir būtiski mainījusi bukleta jēgu un radījusi neadekvātu ažiotāžu internetvidē. Pilna bukleta versija ir pieejama arī elektroniski “Papardes zieds” mājas lapā (http://ejuz.lv/tuesitu).

Šis buklets bioloģijas stundā tika izmantots kā papildinformācijas avots. Šajā bukletā īsi apskatītas vairākas atbilstošajam skolēnu vecumposmam aktuālas tēmas, kas ir arī daļa no pamatizglītības mācību priekšmeta Bioloģija standarta (2014.gada12.augusta MK noteikumi Nr.468 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, 9.pielikums Bioloģija. Mācību priekšmeta standarts 7.-9.klasei. Mācību priekšmeta programma Bioloģija. 7.-9.klasei, projekts Dabaszinātnes un matemātika, VISC, 2011. Mācību grāmata - M.Kusiņa Bioloģija. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna 9.klasei, Zvaigzne ABC):

● sevis un citu pieņemšana;

● fizioloģiskās pārmaiņas ķermenī;

● ķermeņa higiēna;

● attiecību veidošana;

● kas ir mīlestība;

● puišu un meiteņu emocionālās atšķirības;

● kā pateikt „ nē” pāragrām un nevēlamām dzimumattiecībām;

● kontracepcijas metožu izvērtējums;

● kad meklēt psihologa, kad ārsta palīdzību;

● vai puisim var patikt puiši;

● par drošību satiekoties ārpus mājas;

● par palīdzības meklēšanas nepieciešamību dažādās ar vardarbību saistītās situācijās.

Par dzimumsistēmas veselības jautājumiem skolā mācās sociālajās zinībās, klases stundās un bioloģijā. Šim tematam ir būtiska nozīme ne tikai, lai izskaidrotu skolēnam dzimumsistēmas uzbūvi, funkcijas, iedzimtību un cilvēka attīstības pamatus, bet arī, lai veicinātu personisko atbildību par savu veselību un nākamo paaudzi.

Skolēni var izdarīt atbildīgu lēmumu par savu veselību (tai skaitā reproduktīvo veselību) tad, kad viņi ir pietiekami izglītoti, kad viņiem ir izkristalizējušās savas pamatvērtības. Šajā procesā ļoti svarīga ir ģimenes un skolas loma.

Skola uzsver, ka gan mācību priekšmeta Bioloģija skolotājas, gan jebkura cita mācību priekšmeta skolotāja mērķis nav viena, neapstrīdama viedokļa paušana, bet gan mācību procesa ietvaros veicināt skolēnu kritisko domāšanu. Arī šajā gadījumā ir radusies diskusija, skolēniem ir bijusi iespēja arī ar vecākiem pārrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar reproduktīvās sistēmas veselību un noskaidrot ģimenes viedokli. Tas ir ļāvis skolēniem dzirdēt vairākus viedokļus un izdarīt savus secinājumus, kas veido viņu personīgo nostāju un, cerams, tad, kad tas būs nepieciešams, viņi varēs pieņemt atbildīgu lēmumu par savu dzīvi.

Aija Melle,

Rīgas Juglas vidusskolas direktore

Rīgā, 02.12.2014.

Sociālie tīkli