Projekti
Comenius projekts "Šķiro atkritumus šodien labākai nākotnei"

Comenius projekts "Šķiro atkritumus šodien labākai nākotnei" 17.02.2014. – 22.02.2014.

Veselu nedēļu 8 mūsu skolas skolēni (Nils Patriks Kazradzis, Katrīna Anna Allena (6.b), Eduards Kāpostiņš (6.c), kā arī 9.klašu skolēni – Dans Gromskis, Helēna Harmsone, Diāna Jaunzeme, Viktorija Suhecka, Vasilisa Šubina) kopā ar skolas direktori Aiju Melli un skolotājām Lūciju Bērziņu, Daci Brasliņu un Solveigu Akmentiņu pavadīja Polijas pilsētciematā BYSTRZYCY STAREJ, kur norisinājās Comenius projekta "Šķiro atkritumus šodien labākai nākotnei" vizīte. Tās laikā tika prezentēta skolēnu modelētā "viedā" māja, parādot iespējamos veidus taupīt dažādas enerģijas, kā arī rādījām skolotājas S. Akmentiņas un 10.b klases veidoto filmiņu un prezentāciju par GETLIŅI EKO.

Tā kā skolēni dzīvoja ģimenēs, tad viņiem tā bija lieliska iespēja sadraudzēties ar poļu vienaudžiem, satikt citu valstu pārstāvjus un praksē pielieto līdz šim apgūtās svešvalodas. Iespaidu ir daudz un atmiņas vienreizējas, arī cerība turpināt uzsāktās draudzības.

Jāpiezīmē, ka ir arī izvirzīti nākamie uzdevumi, lai varētu godam pārstāvēt mūsu skolu noslēguma vizītē Turcijā, kas notiks vēl šajā mācību gadā no 3. līdz 10.maijam.

Paldies vēlreiz visiem – skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem. 

Projekta prezentācija pieejama šeit.

Bilžu galerija pieejama šeit.

Projekts par starpdiscilināro mācīšanos

Projekta mērķis ir attīstīt skolēniem uzņēmību un uzņēmējspējas, strādājot starpdisciplinārā mācību vidē. Noslēguma pasākumā piedalīsies 12.klašu skolēni un mācību priekšmetu skolotāji, kuri strādāja 6 komandās, izstrādājot jaunu produktu vai pakalpojumu idejas, kuras varētu ieviest ražošanā. Savās prezentācijās noslēguma pasākumā komandas iepazīstinās ar izveidotajām idejām un sniegs atbildes uz ekspertu jautājumiem.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti ESF projekta “Atbalsts izglītības pētījumiem” ietvaros ASEM pētījumā „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību” (2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001).

„Ar pasakām pret aizspriedumiem”

Eiropas Savienības COMENIUS programmas finansētais projekts

„Ar pasakām pret aizspriedumiem”

2012. – 2014.gads

Projekta partneri - RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA – projekta koordinators, AVCILAR LİSESİ, Turcija, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ХАДЖИЕНОВ", Bulgārija, GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU, Rumānija.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

21.gadsimts tiek atzīts par pārmaiņu laikmetu. Šajā laikā viens no izglītības uzdevumiem ir sagatavot pilsoņus, kuri ir brīvi no aizspriedumiem un stereotipiem, lai tie spētu strādāt multikulturālā vidē, kur viņu darba kolēģi būs cilvēki ar dažādiem priekšstatiem un kultūras tradīcijām. Tomēr, kā apliecina jaunākie pētījumi, pēdējo divu desmitgažu laikā ir izveidojusies vesela virkne jaunu stereotipu un aizspriedumu, pateicoties nepieredzēti straujai informācijas un tehnoloģiju attīstībai. Jaunieši, izmantojot interneta un masu mediju pieejamību, ir izveidojuši savu viedokli par dažādiem pasaules procesiem un nācijām, tās paši nepazīstot un nekad klātienē neredzot. 21.gadsimts ir arī laiks, kurā nepieciešams rast risinājumus problēmām, ar kurām pasaule nav saskārusies, un šajā ziņā ir nepieciešamība attīstīt skolēnu radošumu un mākslinieciskās prasmes.

Projekta uzdevums ir sekmēt no aizspriedumiem un stereotipiem brīvas sabiedrības veidošanos un attīstīt radošumu, kā vienu no 21.gadsimta jauniešiem nepieciešamām

Projekta mērķi:

1) Veicināt Eiropas Savienības kā sabiedrības ar vienotām vērtībām un kopīgas kultūrtelpas izveidošanos, tādējādi mazinot skolēnu un skolotāju aizspriedumus pret citu nāciju tradīcijām un paražām.

2) Izstrādāt mācību materiālus par stereotipiem un aizspriedumiem 16-18 gadus veciem jauniešiem.

3) Attīstīt skolēniem un skolotājiem prasmes darbam starptautiskā vidē.

4) Pilnveidot skolēnu mākslinieciskās un svešvalodu prasmes.

Projekta plānotie rezultāti:

1) Izveidota projekta mājas lapa ar projekta materiāliem,

2) Mācību materiāli par stereotipiem un aizspriedumiem 16-18 gadus veciem jauniešiem (on-line versijā).

3) 4 Skolēnu un skolotāju mobilitātes (Latvija, Turcija, Bulgārija, Rumānija).

4) Skolēnu un skolotāju veidotie materiāli par mobilitātes valsti, izmantojot interneta resursus.

5) 4 pasakas „Pelnrušķīte” uzveduma versijas katrā mobilitātes valstī.

6) Skolēnu veidots moderno pasaku krājums.

„Šķiro atkritumus šodien labākai nākotnei”

Eiropas Savienības COMENIUS programmas finansētais projekts

„Šķiro atkritumus šodien labākai nākotnei”

Projekta partneri - SCOALA CU CLASELE I-VIII SCAESTI, Rumānija – projekta koordinators, CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU, Turcija, ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BYSTRZYCY STAREJ, Polija, RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA, Latvija, C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES, Spānija, ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, Grieķija

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Dzīvojot 21.gadsimtā, ir jāatzīst, ka globālā sasilšana, siltumnīcas efekts, klimata pārmaiņas un apkārtējās vides piesārņojums arvien vairāk ietekmē mūsu dzīvi. Šis ir pēdējais laiks, lai mainītu mūsu dzīves stilu, izglītotu bērnus un jauniešus par veidiem, kā aizsargāt apkārtējo vidi un dzīvot saskaņā ar dabu. Ar projektu „Šķiro atkritumus šodien labākai nākotnei” skolēni apgūs tiem nepieciešamās dzīves prasmes mūsdienu sabiedrībā, kā arī praktiski iegūs zināšanas par atkritumu šķirošanu un iegūs iespēju aktīvi līdzdarboties apkārtējās vides saglabāšanā. Projekta otrs uzdevums ir rosināt skolēnu iztēli un meklēt jaunus veidus, kā atkritumus iespējams izmantot turpmāk, kā arī māksliniecisko prasmju pilnveidei.

Projekta mērķi:

1) Veidot izpratni skolēniem par ekoloģiju, atjaunojamajiem enerģijas resursiem un atkritumu otrreizējo pārstrādi.

2) Veidot skolēnu izpratni par atkritumu šķirošanu un tās nozīmi apkārtējās vides saglabāšanā.

3) Samazināt atkritumu apjomu projekta skolās, nodrošinot atkritumu šķirošanu un otrreizējo to izmantošanu.

4) Veicināt izpratni par citu tautu kultūras tradīcijām saistībā ar apkārtējās vides saglabāšanu.

Projekta plānotie rezultāti:

1) Izveidota projekta interneta vietne.

2) Laikraksts „Zemes balss” digitālā formātā.

3) 6 mobilitātes (Rumānija, Turcija, Polija, Spānija, Grieķija, Latvija)

4) Pētījums par atkritumu samazināšanas, otrreizējās lietošanas un šķirošanas jautājumiem katrā projekta skolā.

5) Rokasgrāmata par atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes jautājumiem ar aktivitātēm skolēniem.

Kontaktiem