STARPTAUTISKIE PROJEKTI

ERASMUS + (KA1)

Mācību mobilitāšu projekts skolu pedagoģiskajam personālam

“No prasmēm līdz izcilībai”

Sākot ar 2018./2019.mācību gadu Rīgas Juglas vidusskolas skolotāji piedalās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora projektā „No prasmēm līdz izcilībai”.

Projekta mērķis –  inovatīvu mācību pieeju un metožu apguve, tradicionālo zināšanu un mūsdienu tehnoloģiju sasaiste mācību procesā, svešvalodu mācību stundu mūsdienīga plānošana, pedagogu svešvalodu prasmju paaugstināšana, pašiniciatīvas, līderības, kā arī pašvadītas mācīšanās izpratnes veicināšana un attīstīšana visos skolēnu vecumposmos.

Lai apgūtu un pielietotu mūsdienīgas zināšanas ikdienas mācību procesā, 7 dažādu mācību priekšmetu skolotāji apmeklēs kursus Vācijā, Anglijā, Čehijā, Norvēģijā un Slovēnijā.

Projekta aktivitāšu rezultātā pedagogi izstrādās praktiskus uzdevumus un mācību materiālus, kā arī gūs praktiski pielietojamas idejas radošu mācību metožu ieviešanā svešvalodu apguvē, notiks aktivitāšu dalībnieku svešvalodu kompetenču paaugstināšana autentiskā valodas vidē. Tehnoloģiju jomā tiks apgūts radošums mācīšanā, jaunu uzdevumu radīšana un svešvalodas pielietojums datorzinību un informātikas stundās, kā arī tiešsaistes aplikāciju un tradicionālo spēļu izmantošana mācību procesā. Tiks apgūtas efektīvas un inovatīvas metodes uzņēmējspējas un radošuma attīstīšanai, vēsturisku sižetu izmantošana drāmā un animācijā. Skolotāji apgūs zināšanas par mērķtiecīgu sevis pilnveidi, radošuma attīstīšanas metodēm, pašiniciatīvu, izpratni par līderības jēdziena daudzpusību un nozīmi personības izaugsmē.

Zināšanas, prasmes un aktivitāšu laikā gūtie kontakti ar kolēģiem no citām Eiropas skolām palīdzēs Rīgas Juglas vidusskolai veiksmīgi ieviest kompetenču pieeju izglītībā un turpināt būt mācīties spējīgai organizācijai nākotnē.

Erasmus+ Mācību mobilitāte piedāvā skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046935

Projekta darbības laiks ir no 2018.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.janvārim.

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Ivita Brinteniece.

ERASMUS + (KA2)

Dzintra

NORDPLUS

Dzintra

eTWINNING

Ivita

CITI PROJEKTI

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

 

Sākot ar 2017./2018.m.g.Rīgas Juglas vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenā RJV realizējamā darbība ir ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Simona Zicāne.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

No 2017./2018.m.g. Rīgas Juglas vidusskolā tiek realizēts Eiropas sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta mērķa grupa ir Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie. RJV realizējamā projekta aktivitāte ir karjeras atbalsta pasākumu- karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Projekta darbības laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā - Gita Reiniņa.

Rīgas pilsētas pašvaldības Jauniešu iniciatīvu konkursa 2018.gada rudens kārtas projekts “Staro Jugla Latvijas simtgadei”

Rīgas Juglas vidusskolā un RJV sporta kompleksā tiek realizēts Jauniešu iniciatīvas konkursa projekts “Staro Jugla Latvijas simtgadei”. Projektu realizē darba grupa, kuru veido RJV Skolēnu Domes dalībnieki un skolas absolventi- Juglas mikrorajona iedzīvotāji.

Projekta mērķis ir veicināt Rīgas mikrorajona- Juglas jauniešu aktīvu līdzdalību savas dzīvesvietas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apgūstot prasmes veidot gaismas objektus, organizēt un realizēt patriotismu veicinošu pasākumu Juglā par godu Latvijas simtgadei.

Projekta aktivitātēs ietilps gaismas objektu izgatavošanas darbnīcas, kas norisināsies RJV telpās un sporta kompleksā, kā arī gaismas festivāla atklāšanas pasākums “Staro Jugla Latvijas simtgadei”. Gaismas objekti  pie RJV būs vērojami ik dienu no plkst.18.00-20.00 laikā no 12.11.2018.-19.11.2018.

Projekta darbības laiks: 15.10.2018.-25.11.2018.

Projekta aktivitātes tiek realizētas ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Projekta koordinators ir RJV 11.b.klases skolēns Gustavs Kaupers.

Sadarbību  RJV koordinē skolotāja Ivita Brinteniece.