Pedagoģiskā padomes sēde 30.08.2017.

Metodiskā diena 12.06.2017.

Noslēdzot 2016./2017.mācību gadu, skolotāji tikās Metodiskajā dienā, lai gada noslēguma sarunās runātu par skolas vērtībām, darba organizāciju un kultūru, atskatītos uz paveikto un dalītos ar labās prakses piemēriem par starpdisciplināru mācīšanu un mācīšanos, kas bija viena no galvenajām prioritātēm šajā mācību gadā.

Seminārs ar Aizputes novada skolu direktoriem

Metodiskās dienas saturs

  1. Ievads - semināra mērķi un plāns
  2. Skolas vērtības mācību stundās (Līderības diena, atklātās stundas)
  3. Skolas vērtības audzināšanas darbā (Franklin Covey programma “Līderis manī”)
  4. Vispārējās vidējās izglītības programma "Radošums un tehnoloģijas vizuālajā komunikācijā"
  5. Dabaszinību centrs un programma
  6. Angļu valodas nometne skolēniem ar mācīšanās grūtībām
  7. Vācu valodas dienas skolēniem ar mācīšanās grūtībām

Prezentācijas pieejamas šeit.

Skolas metodiskā diena Cēsīs Cēsu 2.pamatskolā 29.10.2014.

Skolas organizācijas kultūras pilnveide un
kā veidot skolas vīziju un strādāt ar skolas vērtībām

Aija Melle


Skolas vērtību iedzīvināšana mācību procesā
Ramona Urtāne

Tehnoloģiju izmantošana mācību procesā

Gundars Šķipars

Skolēnu motivācijas veicināšana (valodu nometne)

Edgars Grunte

Programmas “Līderis manī” īstenošana klašu audzinātāju darbā

Aija Siliņa