Informācija

Ēdienkartes

Skrudalienas iela

Kvēles iela

Malienas iela

JANVĀRIS

PIRMSSKOLA 

SĀKUMSKOLA

 

JANVĀRIS

5.- 9.klases

5.- 9.klases Veģetārā

10.- 12.klases

10.- 12.klase Veģetārā

JANVĀRIS

20.01. - 24.01.

27.01. - 31.01.

 

 
Informācija par ēdināšanu

Lai nodrošinātu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 24.08.2016. rīkojuma Nr. 1071- rs "Par skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu" 2.3. un 2.4.punkta izpildi, kā arī līguma par izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanu no valsts (1.- 4. klasei) un pašvaldības budžeta līdzekļiem (5.-9. klasei) 4.2.3.punkta izpildi Rīgas Juglas vidusskolā, ņemot vērā izglītojamo skaitu un resursu pieejamību, pēc pārrunām ar pakalpojuma sniedzēju ir pieņemts lēmums par ēdināšanas procesa organizāciju un izglītojamo brīvpusdienu uzskaites kārtību:

1.-7.klašu izglītojamie bīvpusdienas saņems pie klāta galda;

8.-9. un 10.-12. klašu izglītojamie brīvpusdienu porciju saņems pie letes (šajā gadījumā saņemto porciju skolēns reģistrē ar Skolēna e-karti pie termināla).

10.50-11.20 pusdieno 1.,2. klases;

12.00-12.30 pusdieno 3.,4.klases;

10.50-11.20 pusdieno 5.ABCD,6.D klases;

11.20-11.50 pusdieno 6.ABC,7.AB klases;

11.55-12.25 pusdieno 7.CD,8.ABCD kleses;

12.45-13.25 pusdieno 9.-12.klases

Lai katru mācību dienu līdz 9.30 varētu informēt ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju par izglītojamo skaitu, svarīgi izglītojamiem un vecākiem saskaņā  ar MK noteikumiem  Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, ievērot „Rīgas Juglas vidusskolas rīcības plāna neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai” izstrādātos noteikumus:

Ja skolēns slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas skolā, vecāku pienākums ir ziņot klases audzinātājam par kavējuma iemeslu iepriekšējā dienā vai līdz mācību stundu sākumam kavētajā dienā (sazinoties telefoniski, nosūtot SMS, ziņojot par kavējumu e-klasē), vēlāk iesniedzot kavējumu apstiprinošu apliecinājumu (vecāku zīmi, ārsta izziņu u.c.).