Rīgas Juglas vidusskolas

AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS

2016./ 2017.m.g.

 

 

 

Rīgas Juglas vidusskolas audzināšanas darba

Mērķis:

Virzīt audzēkņus uz pašizziņas un pašpilnveidošanās darbu, vadot patstāvīgas, atbildīgas, garīgi bagātas personības attīstību mūsdienu sabiedrībā: - radīt audzēkņiem iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību.

 

Uzdevumi:

1. Audzēkņu vērtību izglītības audzināšana.

2. Patriotisma jūtu attīstīšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sekmējot cieņu pret

    Latvijas valsti, tautu, tās kultūru un tradīcijām.

3. Radošas un zinātkāras personības attīstīšana, kas mērķtiecīgi virzās uz izaugsmi

    profesionālajā jomā un spēj veikt pašvērtējumu.

4. Audzēkņu piederības sajūtas veidošana savai ģimenei, skolai, pilsētai, valstij.

5. Cieņpilnu, atbildīgu un iecietīgu audzēkņu savstarpējo attiecību veicināšana.

6. Veselīga dzīvesveida popularizēšana kā garīgās un fiziskās veselības pamatu.

7. Karjeras izglītības pasākumu realizēšana.

 

Audzināšanas darba vadlīnijas.

·         Vērtību izglītības audzināšana.

·         Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana.

·         Veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse.

·         Darbības prasmes ekstremālās situācijās un satiksmes drošība.

·         Estētiskās vides veidošana.

·         Uzvedības un saskarsmes kultūra.

·         Tiesības un pienākumi.

·         Tālākizglītība un profesionālā izaugsme.

 

Saskaņā ar IZM un VISC norādītajām vadlīnijām 2016. / 2017. m. g., noteikt RJV  galvenās prioritātes audzināšanas darbā:

 

 1. Uzsākt kompetenču pieejā balstītu audzināšanas darba satura izstrādi un aprobāciju.
 2. Veicināt skolēnos patriotismu, veikt pasākumus, lai stiprinātu piederības sajūtu savai valstij, koptu valsts un skolas tradīcijas. Iesaistīt skolēnus nozīmīgās sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 3. Turpināt darbu ar programmu „Līderis manī” un strādāt pie vērtību izpratnes padziļināšanas. Iesaistīt šajā darbā „jaunos” klašu audzinātājus, sniedzot atbalstu un veidojot pieredzes apmaiņas seminārus. Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšanai audzināšanas darbā, organizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus un kursus.
 4. Karjeras izglītībā - veikt pasākumu kopumu, kuros jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izzināt tālākās izglītības iespējas, karjeras konsultāciju laikā uzzināt savus talantus un pilnveidojamās puses, „projektēt” savu nākotnes profesiju un dzīvesveidu, piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos un iesaistīties citās aktivitātēs.

Vērtības:

 • Līdzatbildība.   
 • Radošums.  
 • Uzņēmība.

 

Klašu audzinātāju regulārais darbs:

1.      Klases audzināšanas darba gada plānojums;

2.      Klases stunda vienu  vai divas reizes nedēļā atbilstoši skolas audzināšanas stundu plānam un klases audzinātāja darba plānojumam;

3.      Klases audzināšanas darba ikmēneša atskaite;

4.      Sekmju lapu noformēšana atbilstoši skolas darba plānam;

5.      Stundu kavējumu uzskaite;

6.      Klases audzinātāja darba pašvērtējums par 2016./2017.m.g.;

7.      Klases raksturojums par 2016./2017.m.g.;

8.      Materiāli „ Ideju bankai” ( 1. reizi semestrī ).

 

Klašu audzinātāju semināri:

 • 29.09. 2016. Seminārs: 2016./ 2017. m. g. audzināšanas darba plānošana; pieredzes apmaiņa, sadarbība ar skolēnu domi;
 • 19.09. 2016. Prezentācija par darbu skolā ar programmu „ Līderis manī”;
 • Janvārī. Seminārs par 1. semestra darba rezultātiem. Projektu nedēļas plānošana.
 • Jūnija 1. nedēļa. Seminārs: 2016./ 2017. m. g. audzināšanas darba norises analīze. Skolotāju pašvērtējuma un administrācijas vērtējuma rezultāti. Uzdevumi 2017./ 2018. m. g.
 • Atbilstoši skolas darba plānam, pieredzes apmaiņas tikšanās skolotājiem, kuri strādā ar programmu „Līderis manī” un citiem interesentiem.

 

Vecāku sapulces:

1.      semestrī: septembra 2.-3. nedēļā;

2.      semestrī: vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības.

 

Vecāku dienas:

1.      semestrī:  9. 11.

2.      semestrī:  28. 03.

 

Citi pasākumi:

Ekskursijas, projektu nedēļa, sporta un tūrisma dienas, talkas – atbilstoši skolas darba plānam.

 

Ieteicamie pasākumi: 

Pēc klases audzinātāja izvēles – teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās atsevišķos projektos vai labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, ZZ čempionātā utt.

 

Rīgas Juglas vidusskolas

direktores vietniece

audzināšanas darbā

 

Gita Reiniņa

Klašu audzinātāji

Klašu audzinātāju saraksts 2016./2017.mācību gadā

 1.klase

A Ilze Judeika

B Dace Turka

C Agita Zīle

D Gunta Krūmiņa

2.klase

Aija Grabe

Dana Minka

Mārīte Eihenberga

Maruta Duplinska

Ginta Kļaviņa

3.klase

A Iveta Kurme

Lilita Vintere

C Ginta Pleša

D Dina Brokāne

4.klase    

A Indra Kondrāte

B Inta Filatova

C Evrika Udalova

D Gunta Krūmiņa - Lutere

5.klase

A Līga Barbara

B Kristīne Samofala

C Ina Kesmina

D Ina Svilāne

6. klase       

A  Jeļena Baļuha

B  Agnese Jansone

C  Iveta Bērziņa

D  Ināra Putāne

7.klase     

A  Edgars Grunte

Aiva Ošiņa

Kristīne Bērziņa

Lūcija Bērziņa

8.klase     

A Ginta Pālena

B Nataļja Meļņika

C Egija Lukjanska

9.klase       

A  Ieva Kalniņa

B  Gita Reiniņa

Dace Brasliņa

10.klase

Gundars Šķipars

B  Dzintra Liepiņa

11.klase        

A  Aira Broka                  

B  Inga Šļakota                                        

12.klase      

A Silva Čakle

B  Mārīte Grīne